Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.6.2. Klagomål mot engelska kapare


Till Residenten Leyoncrona,
at Engelske Håfwet må befalla
Capare och Commissfahrare,
dhet dhe intet skola wara
Swenske Seglation och Handel
hinderligen.

 

Såsom Skiepz Redarne och dhe Trafiquerande här i stadhen sig högeligen beswära, huruledes Seglation och Skiepzfahrten giöres dhem osäker och hinderlig af dhe Engelske Capare och Commissfahrare, warandes nu nyligen i Engeland wärcheligen (?) upbrackt skieppet Patriarchen Jacob och skiepparen Adrian Hart, kommande ifrån Bordeause, skieppet Rosenberg, som föres af skiepparen Ludwig Rommelaer, och war gångit ifrån Dünkerken barlastat at segla till Rochelle, sampt Galliothen Falcken, hwar uppå är skieppare Måns Persson i Kongzbacka, som skulle gå från Giötheborg till Roan, så och skiepparen Frantz Hagemeisters förande skiepp, jempte några andra ähn obekante swänska skiepp ; Altså ehuruuwähl man will förmoda, at sådant skier emoot Drottningens af Engeland willja, i anseende till dhen emellan Hans Kongl. Maijt Wår Allernådigste Konung och Högbemte Drottning i Engeland warande wänskap och goda förtrooende, dock lijkwähl som Kongl. Maijtz Undersåthare igenom slijke upbringningar merkeligln lijda, och wetta intet huru dhe uthan skada dheras Seglation och Trafique anställa skohla, så framt dhe icke få till godo niuta den Seglations och Handelsfrijheten som dhe sig hafwa giordt wiss försäkring om, i anseende till Neutralitetz Rätten ; Ty warde Wij föranlåtne af den oss åliggande försorg för Kongl. Maijtz tienstes Intresse, som icke till en ringa dehl dher i beroor, at dess trogne Undersåthare måtte få obehindrade nyttia dhe Nähringz Medel, Handel och Seglation, som dhem med rätta tillkomma, tillföllje af all Fålckz Lag, jempte andre särskilte wänskapz förbindelser, at af Hr Residenten begiära, dhet honom techtes taga sig dhenna bemde Skepz Redares angelägenhet på alt giörligt sätt an, så at icke allenast förbende skiepp måge ofördröijeligen blifwa relaserade och frijgifna med behörigt skadeståndz ersättiande, uthan och at wid Kongl. Engelske Håfwet dhe ordres ställas måtte, det dhe Engelske Capare och Commissfahrare måge lembna Swänska Siöfahrten och Handelen oturberat, och till sitt frija låpp, skolandes Kongl. Collegium med wederhörigt åtwarnande och wijdh Siöpassens uppställande och expedierande draga all giörlig försårg, at Kongl. Maijtz Undersåthare icke annorledes ställa sin Seglation och Trafique, ähn det kan wara Pacterne och afhandlingen lijkmätigt. Wij förmoda at Hr Residenten så wijd detta som hwariehanda förefallande tillfällen, låter sig dhe Trafiquerande Swänska Undersåthares wählfärd till dhet bästa wara recommenderat. Hwar med Wij befalla Hr Residenten Gud Alzmächtig.

Stockholm d 17 Februarii Ao 1703

På dragande Kall och Embetes wägnar.

Fabian Wrede
H. Billd P. Schnack A v Groot
H. Flem. J. Stiernhöök
J. Silfverström
S. Ehrenstedt


Kommerskollegium
Huvudarkivet
Registratur B I a:48
jan-april 1703

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.6.1 Brev till svenska sändebudet i Frankrike från Kommerskollegium, daterat 17/2 1703, relaterande klagomål inkomna från redare i Stockholm.

Nästa sida: 2.3.6.3. Kommerskollegium tillskriver 12/3 1703 Kanslikollegium för att be om deras bistånd.