Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.6.3. Kommerskollegium skriver till Kanslikollegium

Till Cantzelije Collegium om dhe Trafiquerandes Klagomåhl
öfwer Caperierne, som och af dhe uthivarande Kl. Maijtz Ministrer
må sådant wederböhrln föreställa dhe främmade Puissancerne.

Kongl. Collegium kan Hlle Grefwarne, Kongl. Rådhen, Präsidenten och det Kongl. Cantzelij Collegio icke obemält låta, hurusom dhe förnähmste Skepz Redare och Trafiquerande här i Stadhen högeligen Klaga, att dhe måste förnimma, det wijd detta nu warande Kriget emellan FranckRijket och Engeland med dhe flere Intresserade, dheras Skiepp, oachtadt dhe medh richtiga pass, Siöbref och Conoissementer försedde äro, blifwa af dhe sinsemellen strijdige Potentaters Caper och Commissfahrare icke allenast i Siön molesterade, uphåldne och plundrade, uthan och aldeles upbrachte och Fålcket med hugg och slag, ja elackt Fängelse, samt annat grymt och fienteligit förfarande öwerfallne och handterade, som i synnerhet nu nyligen i Dünkerken skall skedt wara, så att dhe sig eij annat föresee, än hela dhen Swänska Commerciens och Seglationens ruin och undergång, så framt dhe icke i tijdh få Kongl. Maijtz höga protection till godo niuta ; och som slijkt Kongl. Maijtz Undersåthares handterande och der af fölliande obotelige skada låfwar lända Kongl. Maijtz höga Räth och Intresse margfaldeligen till Förklening, ock icke wara lijkmätigt med dhe emellan Hans Kl. Mt och förbemte Potentater warande Aliancer och Tractater, som sådant Hlle Kongl. Rådhen, Präsidenten och Kongl. cantzlij Collegio bäst bekandt är, afseendes Wij för wår dehl intet bättre medel, att kunna åfwanbemte Kungl. Maijtz Undersåthare till hielp i detta måhlet, ähn Kongl. Maijtz hoos dhe krigande Potentaterne warande Ministrer behörigen tahla uppå sådant och föreställa dhem Saakens ofog, sampt sökia förmå dhem ställa så alfwarliga ordres till Caparne, att dhe lembna dhen Swenske Handelen och Siöfahrten obehindradt ; altså föranlåtes Wij at hemställa Hlle Kongl. Råden, Präsidenten och dhet Kongl. Catzelij Collegii gottfinnande, om dhem skulle behaga här om tillskrifwa Hlle Ministrene, som äro hoos bemte Puissancer, att dhe wille med all flijt låta sig detta ährendet wara recommenderat, och sökia att vara Kongl. Maijtz Trafiquerande Undersåthare häruthinnan, som i annat öfrigit behielplige. Hwar med Wij befalle etc

Stockholm d 12 Martii Ao 1703

På dragande Kall och Embetes wägnar

Fab. Wrede Carl E Gyllenstina
H. Billingsd P. Schnack A v Grt
H. Flem. J. Stiernhöök J. Silfverström
S. Ehrenstedt


Kommerskollegium
Huvudarkivet
Registratur B I a:48
jan-april 1703

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.6.2. Ett liknande brev till sändebudet i London, daterat samma dag.

Nästa sida: 2.3.7. Konvojsystemet