Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.7. Konvojsystemet

Att skydda handelsfartyg genom att låta dem åtföljas av örlogsfartyg har under många sekel varit ett flitigt använt system.

I Sverige utfärdades det första konvojplakatet under drottning Kristinas tid. 1653, då kriget mellan England och Holland gjorde sjön osäker för den neutrala handeln, förlades de båda fartygen Herkules och Merkurius i Göteborg. Enligt planerna skulle det avgå minst en konvoj i månaden. Om man ska tro de författare som mer eller mindre utförligt behandlat denna första svenska konvojinrättning, så avgick det emellertid aldrig några konvojer. Detta förefaller onekligen en smula märkligt, då det måste ha varit förenat med åtskilliga omkostnader att utrusta fartygen och förse dem med besättningar.

Det stora användandet av konvojer kom under det Pfalziska tronföljdskriget 1688-1697. Rätt snart började Sverige och Danmark, som båda var neutrala under denna konflikt, att förhandla om ett gemensamt uppträdande för att skydda sina handelsfartyg. På detta sätt hoppades man kunna sätta större kraft bakom orden i förhandlingarna med de krigförande makterna. 1691 gick man ett steg längre och slöt en traktat, som stipulerade att danska och svenska örlogsskepp skulle utrustas till skydd för de båda ländernas handel. Vid några tillfällen manifesterades förbundet genom anordnande av gemensamma konvojer, skyddade av örlogsfartyg från bägge länderna.

Det var många av de sjöofficerare som skulle nå de högsta graderna under det tidiga 1700-talet som deltog i dessa konvojer. Otto Sjöstjerna, Jakob de Prou, Marcus Wernle, Carl Ruuth, Gustaf Wattrang, Gideon von Numers och Claes Sparre förde alla befäl över konvojfartyg. Andra deltog som löjtnanter eller underofficerare i dessa utrikesresor. Det franska sändebudet Campredons ofta citerade uttryck om den svenska flottans  officerare - att bara Claes Sparre och de båda kusinerna Wachtmeister varit utanför Östersjön - är därför rent nonsens. Dessutom hade många gjort utrikesresor på handelsfartyg eller tjänstgjort på främmande örlogsflottor.

Konvojering var emellertid inte utan komplikationer. Som lekman häpnar man över den tid resorna kunde ta. Under 1703 ledde Psilander två konvojer. Den första tog knappa två månader, medan den andra tog över fyra!

1690-talets konvojer uppvisar en provkarta på allt som kunde gå fel. Två fartyg strandade vid Skagen - Skåne på utresan 1690 och Spes på hemresan 1697. Spes hade dessförinnan hunnit med att råka ut för roderhaveri, fått hela  konvojen uppbringad och varit i dispyt över strykningen. Det sistnämnda var ett återkommande problem och ett antal svenska fartygschefer utkämpade mer eller mindre långvariga strider med engelska örlogsfartyg.

Den tidens kommunikationer förenklade inte heller problematiken. För att en konvoj skulle bli som effektivast borde man meddela de främsta av stapelstäderna om när den skulle avgå, så att redarna kunde planera sina fartygs avgång på bästa sätt. Örlogsfartyget skulle sedan utrustas och vara framme vid den avsedda mötesplatsen vid rätt tid.1704 var det meningen att Öland skulle ligga klart i Öresund i mitten av april 1704, vilket Kommerskollegium också meddelade stapelstäderna i slutet av mars. I själva verket kom Öland inte att anlända till Öresund förrän den 26 maj. Under den mellanliggande tiden hade Psilander och olika myndigheter bedrivit en intensiv korrespondens om fartygets utrustande. En månads försening var illa nog, men Öland kom ju inte iväg slutgiltigt förrän den 22 juli! Man kan undra vad redarna och skepparna tyckte om en försening på tre månader... 


Litteraturtips:

Två bra översikter över den svenska flottans konvojtjänst återfinns i följande artiklar i "Tidskrift i sjöväsendet":

1. TiS (92)1929, s. 251-269, Holmberg, E., Konvojexpeditioner under Karl XI:s regeringstid

2. TiS 104(1941), s. 33-55, Unger, G., Bilder från svenska flottans konvojtjänst i avlägsnare farvatten

Ett annat intressant verk är:

Bergersen, O., Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt : utsyn over den dansk-norske fellesflåtes historie i perioden 1630 til 1710. - Trondheim,1953-1956. Del 3 innehåller en detaljerad skildring av de gemensamma svensk-danska konvojer som anordnades under 1690-talet.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: maj 13, 2001
Föregående sida: 2.3.6.3. Kommerskollegium tillskriver 12/3 1703 Kanslikollegium för att be om deras bistånd.

Nästa sida: 2.3.7.1. Konvojexpeditioner under Pfalziska tronföljdskriget