Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.5.1. Klagomål från redare och köpmän i Göteborg

Till Hans Kongl. Maijtt, wår allernådigste konung, angående skieppens upbringande af Engellske Capare, d. 10 Aprilis 1705

 

Ehuruwäll Commerce, handell och wandell, när dhen florerar och utan oskiähligt intrång brukas må är av den beskaffenhet att konungen uti i sine höge desseiner uthförande deraf kunde hafwa styrckia, Rijket i gemen ther af spöria een Lijsa till att draga dhe Beswär som närwarande tijder med sig föra, och Städernes inwånare i synnerhet hugna sig af een ährlig Nähring till sitt och dhe sinas uppehälle och wälltrefnad, så beklagar sig lijkwäll denna ortens till siös trafiquerande Borgerskap, att fast de med all redeligheet sökia att drifwa sin handell med Hans Kongl. Maj:ts Bundzförwanters och Wänners Undersåtare, anläggia sin ringa Egendomb uti Skiepzrederijer, försee sig med det Höglofl. Kongl. Cammar- och Commercie Collegii ricktiga siöpass, och för egne Räckningar och Risico effter offentlige Contestationer, Certificationer och Attester förskrifwa och tillhandla sig tillåtelige Wahror och Kiöpmansskaper så blifwa ändå mehrendels alle Skiepp och Fahrkoster, som till eller från Franckrijke segla, af Engelske Capare stundom i siön beröfwade sine Victualier och Lijfzmedel, stundom een dhel af Kiöpmanswahrerne, under praetext af handell borttagne, och när alt sådant med Tålamodh öfwerwunnet är, på slutet upbrachte och under hwariehanda inwändningar arresterade och uppehållne. Och när the hwarcken med Contrabande wahror, Lurendrägerij eller annan oloflig handell beträdas kunna, utan det befinnes effter siöpassen, Räckningar och Connoscementer richtigt, så giör man dem dock een Process, genom hvilcken skiepp och gods fuller kännes frij, men Swenska Redare och Befrachtare lijkewisst dömas till att ersättia Caparen och dhen omkostning, som han till uppbringningen och Processen användt, hvilken altijd upföres så drygt, att den uppäter eij allena dhen gewinst, som een kiöpman skulle hugna sig utaf, och ändå een deel af Capitalet, förutom det som Swenske Undersåtare sielfwe warit förplichtade att anwända till Processens och Reclamens kostnad, sampt Månadzpenningars uthbetalande under Uppehållningstijden, jemwäll att Folcket imedlertijd och under Arresten förtärer sin Provision, som dyrt måste i Engelland inkiöpas, och mycket kiöpmansgods är af den beskaffenhet, att det under ett sådant olaga och ochristeliget uppehållande bortskiämmas och fördärfwas, eller af dheras påsatte Besökare och Wächtare till een dehl förtäres eller förskingras.

Warandes ock nyligen händt att een wår medborgares CORNELIUS TORSONS allena ägande skiep, "Emanuel" benämbdt, under sin rättfärdiga resa från Nantes och hijt till Giötheborg, först af månge Capare och kryssare är wordet i siön preijat, besöckt, och löösgifwet, och sedan när skiepparen, till att reparera een läcka, af egen willia war inluppen i Plymut, är han tagen i arrest och beslag af een örlogsman, der han mente niuta Beskydd, och alla hans Pas och Documenter fråntagne och till London skickade, der man giör honom een kostsam Process, och än i dhenna stund till ägarens oboteliga skada oppehåller, oachtadt han inför wår sittiande Rätt med lijflig Eed betygat hafwer, att Skiepp och Ladningen hörer honom allena och eensam till, och att ingen Främmande under någon titul eller Skeen deel däri äger, och deruppå erhållit det Kongl. Cammar- och Commercie Collegii honom meddelte Latiniske siöpass.

Och sådane Exempel äro nu rätt otalige.

Fördenskull inflyr denne ortens trafiquerande Borgerskap till Eders Kongl. Maij:tz wanliga Kongl. Nådh och Milldhet, och allerunderdånigst beder, att Eders Kongl. Maij:tt till sine trogne undersåtares beskydd och säkerheet, genom des uti Engelland residerande Minister och Envoyé, täcktes hoos hennes Maij:tt Drottningen af Engelland låta giöra een påminnelse att detta skiepp måtte relaxeras, andre flere befrijas, och Eders Maj:ttz undersåtare niuta een frij och obehindrad Fart, effter för detta upprättade Förbund och Handels Tractater, ty om det längre så skall tillgå med wåra Farkosters och Ladningars Upbringande, som een tijdh skiedt är, så kan ingen Siöfart idkas med någon förkoffring för Eders Kongl. Maj:ttz Undersåtare, utan dessa stå hazarden och beswäret af siö- och olyckor och giöras oförmögne till att effter sin willie understödia Rijcksens tarfwor, och dhe Engelske taga Nyttan deraf, hwar öfwer Wij uti diupaste underdånighet af wachta ett nådigt Bijstånd och hugnelig Resolution, och deremot till wår död förblifva etc.


Efter en bilaga i:

Berg, W.,  Samlingar till Göteborgs historia, del 2. - Stockholm, 1887, s. 221-223

(Originalet hämtat från Göteborgs magistrats registratur 1703-1705)

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.5. De svenska köpmännens klagomål

Nästa sida: 2.3.6. De svenska myndigheternas åtgärder