Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.5.1. Biskop Bircherods dagbok

Den danske biskopen Jens Bircherod (1658-1708) förde under största delen av sitt liv dagböcker. Dessa dagböcker, omfattande nästan 50 band, är en av de viktigaste källorna till kunskap om livet i det sena 1600-talets Danmark. Dagböckerna finns bara utgivna i sammandrag, men lyckligtvis finns i detta några rader om Ölands förlisning.

I Danmark tillämpades den nya stilen, som låg tio dagar före vår svenska tideräkning.

D. 25 jan. Om Natten löb et Swensk velberustet Orlog-Skib, formedelst  Pilotens Uforsigtighed, ved Skagen i Vensyssel paa Grund, enddog Veiret vaar ganske Stille. Folkene som vaare derpaa, i Tallet henved 230 Mand, bleve meestendelen reddede, da Byens Indvaanere op paa Dagen kom dem med Baade til Hielp, undtagen 24 Personer, hvilke druknede, der de skulde saettes i Land, fordi de havde fyldt sig fulde af Braendeviin, og kunde ikke paa Baaden, som tog dem ind, regiere sig.

Bircherod, J., Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk biographiske Dagbøger for Aarene 1658-1708 / , udgivne efter Beslutning af det Kongelige danske Selskab for Faedrelandets Historie og Sprog, og af dets Samlinger, ved Christian Molbech. -  Kiøbenhavn, 1846, s. 468

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-09-22 15:29

Föregående sida: 3.3.5. Hemresan och förlisningen

Nästa sida: 3.3.6. De diplomatiska följderna