Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6. De diplomatiska följderna

I detta avsnitt ämnar jag beröra den delen av Psilander-affärens efterspel som utspelades sig efter att Öland frigivits, alltså i huvudsak det diplomatiska spel som ledde fram till den engelska protestnoten och hur denna bemöttes på svensk sida.

Vid tiden för striden vid Orford Ness företräddes Englands intressen i Sverige egentligen av två män, dels den i Stockholm stationerade Robert Jackson, dels den senare biskopen i London John Robinson, sedan början av 1703 placerad i Polen. Av dessa båda var Robinson den mest betydande. Han hade kommit till Sverige redan 1680 som präst vid den engelska legationen, hade lärt sig svenska och förvärvat en ingående kunskap om svenska förhållanden. Robinson hade också tidigt involverats i den diplomatiska verksamheten och 1696 utnämnts till engelskt sändebud i Stockholm. Han hade alltså varit synnerligen involverad i det diplomatiska spelet kring liknande incidenter under 1690-talet. Genom sin erfarenhet och geografiska placering blev Robinson naturligt den viktigaste aktören på engelsk sida. (1)

De engelska sändebudens främsta kontaktpersoner i London var de båda  statssekreterarna. "Secretary of State for the Southern Department" hade hand om frågor rörande Frankrike, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal och Turkiet samt Irland, kolonierna och Kanalöarna. Hans kollega skötte ärenden rörande det Tyska riket, Holland, Skandinavien, Polen och Ryssland. Trots ovanstående och det faktum att termen "Secretary of State" av ett sentida öra kan uppfattas som innebärande utrikesminister hade de ett högst betydligt inrikespolitiskt och militärt ansvar. Av ovanstående uppställning ses tydligt att den södra avdelningen var den tyngre och det var också länge praxis att den i tjänsten äldste statssekreteraren beklädde denna post. (2)

Vid tiden för striden vid Orford Ness var Charles Hedges statssekreterare för södra avdelningen. Med ett par undantag hade han föga med ärendet att göra och jag ska därförr huvudsakligen uppehålla mig vid hans kollega Robert Harley. Harley hade ett förflutet som parlamentsledamot, talman i underhuset och ledare för en grupp inom torypartiet. I maj 1704 hade han motvilligt gått med på att utnämnas till statsekretare och var alltså i slutet av juli ännu rätt färsk på sin post. Hans utrikespolitiska erfarenhet var också begränsad. Det är också påfallande att Harley i sina brev till Robinson under hösten 1704 fäster mycket stor vikt vid dennes åsikter och lämnar honom en stor frihet att agera på det sätt han finner lämpligt.


(1) Den mest utförliga skildringen av Robinsons liv finns i Karolinska förbundets årsbok 1996, vilken också innehåller en utgåva av hans verk "Account of Sweden".

(2) I Thomson, M. A., The Secretaries of State 1681-1782. - London, 1932 finns en utförlig genomgång av deras uppgifter inom olika områden.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 27, 2001.
Föregående sida: 3.3.5.1. Biskop Bircherods dagbok

Nästa sida: 3.3.6.1. Affärens utveckling hösten 1704-våren 1705