Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.20.1.1.Carl Hans Wachtmeisters brev

Wälborne Herr Envoyé
Högtährade Gunstige Herre

Såsom Hr Capitainen Gustaff Psilander, hwilken ifrån Swerige är förordnad att Convoyera på Håll-, Engeland och Frankrijke är d. 28 passato effter hållen Action /: till Kongl. Maij:tz höga Honneurs bijbehållande, i föllje af dess Instruction :/ med 9 Engelske Örlog-Skiepp under Hr Schoutbinacht Wilhelm Wethstoens Commando, blefwen med de under des Convoy hafwande traffique skiepp hijt till Bay de Noor upbracht, och nu af Hr Capitain Bouttler uppå Engelske Örlog-Skieppet Worster benämbdt, med dess Officerare hålles under Arrest, och nu således icke blifwa permitterad des angelägenheter, så wäll hoos hr Envoyén sielf, hwilken här till Kongl Maijtz af Sweriges Höga intresses bewakande är förordnad, som elliest på wederbörlige Orter utj Swerige i underdånigheet får andraga och gifwa tillkänna ; Altså är iag uppå dess wägnar /: Såsom Volonteur på detta Swenska Convoy-skieppet ifrån Swerige hijt till Engeland öfwergången : / föranlåten, sampt mig den dristigheten, såsom in Secreto, tagit H. Envoyén medelst detta att upwachta ; Tiensthörsampt bediandes det Hr Envoyen täcktes den goda försorg draga att Ordres måtte blifwa Depescherade, på det Convoy-Capitainen med des Officerare icke måtte här såsom Delinquenter under arrest fasthållas, utan ställas på frije fötter, och han sedan med des i Nåder anförtrodde Skiepp /: Som nu icke ringa Reparation betarfwar : / må komma utj någon därtill tienlig hambn, och det därsammastädes behörigen låta försee, sampt sielfa omständigheten härom hos sine höge förmän få Relatera. Förmodandes att alt sådant hos H. Envoyén, så mycket säkrare wänn (?) och vigeur lärer winna, som det angår Wår Allernådigste Konungz Höga Honneur, nytta och fördehlachtigheet ; dermoot med all skyldig respect städse förblifwer

Wällborne Herr Envoyéns Hörsammaste tiänare
C. Wachtmeister

Convoy-skieppet Öhland
till ankars wid Bay de Noor
d 5 Aug. 1704


Anglica, vol 189
RA

Noter

 

 

 

 

 

Här framgår att Wachtmeister inte tillhört gruppen "officerare".

 

Här säger Wachtmeister själv att han följt med skeppet som volontär, det vill säga i det här fallet som passagerare. Hans avsikt har varit att ta  tjänst vid engelska flottan. Huruvida han faktiskt gjorde det under tiden fram till Ölands återresa i början av november återstår att fastställa.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 17, 2000.

Föregående sida: 3:20.1 Friherre Carl Hans Wachtmeister af Björkö

Nästa sida: 3:20.2 Carl Johan Boije