Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.4.7. Hemma i Sverige : vad gjordes?

Som tidigare berörts var Ölands strid och konvojens uppbringning ett mycket delikat problem i de ledande svenska ämbetsmännens ögon. På det diplomatiska planet fick den svenske envoyén Leijoncrona, närmast efter eget gottfinnande, försöka reda ut situationen. När det sedan gällde vidare order till Psilander så komplicerades situationen av att två olika instanser var inblandade. Först och främst naturligtvis Amiralitetskollegium: Öland var ett örlogsfartyg bemannat av officerare och manskap tillhörande flottan. Men som fartyget utrustats för konvojering på begäran av Kommerskollegium var flottans ledning inte särdeles intresserade av att befatta sig med de problem som uppstått. Den första underrättelsen om striden nådde Karlskrona i mitten av augusti. Vid denna tid var för övrigt amiralgeneralen Wachtmeister frånvarande, något som kan förmodas inte direkt ha befrämjat övriga ledamöters initiativkraft. Vid Amiralitetskollegiets sammanträde den 17 augusti 1704 behandlades ett brev från guvernör Siöblad i Göteborg, i vilket denne berättade att Öland hade råkat i strid med några engelska örlogsfartyg utanför Dover. Detta brev lades enbart till handlingarna. Samma öde rönte ett brev från kommissarie Ahlehielm i samma ärende. Båda dessa brev var skrivna den 12 augusti.

Psilanders första brev till kollegiet behandlades vid sammanträdet den 22/8. Som amiralgeneralen alltjämt var frånvarande beslöts att underrätta denne brevledes. Man beslöt också att tillskriva Karl XII och defensionskommissionen (1). Några egna åtgärder för att assistera Psilander vidtog man alltså inte. Nästa gång ärendet behandlades var den 31/8, då en ny skrivelse från Psilander lästes upp. Som Wachtmeister fortfarande var frånvarande beslöt man att underrätta denne brevledes. Inga ytterligare åtgärder vidtogs. Något senare under sammanträdet presenterade dock amiral Ankarstierna ett brev som han fått av Karlskronaköpmannen Theodor Christophers, i vilket det framgick att den engelska regeringen beslutat att frige såväl Öland som handelsfartygen. Också nu vidtogs inte någon annan åtgärd än att meddela den ännu frånvarande amiralgeneralen.

Hur stor betydelse amiralgeneralen Wachtmeister hade för kollegiets arbete framgår ännu tydligare vid sammanträdet den 3 september. Alltjämt frånvarande hade han emellertid meddelat sig med Ankarstierna. Amiralgeneralen hade kommit fram till att Amiralitetskollegium borde avhålla sig från all direkt befattning med Psilander och Öland. Istället skulle man överlämna hela ärendet till Kommerskollegium, en ståndpunkt som övriga ledamöter accepterade.


(1). Defensionskommissionen instiftades den 7 april 1700 mot bakgrund av att en stor del av armén kunde förväntas vara sysselsatt utanför Sveriges gränser under en avsevärd tid framöver. Därför gällde det att försöka finna ett sätt att skapa förband som kunde trygga hemlandets försvar under tiden. Karl XII befallde därför åtta kungliga råd att sammanträda och försöka finna lämpliga former för detta. Den modell de förordade innebar uppsättning av s.k. männingsregementen, där flera rotar eller rusthåll tillsammans satte upp en soldat eller ryttare. Detta tillfälliga uppdrag växte snart till att omfatta allt som rörde uppsättandet av dessa regementen, och senare kom alltmer av försvarsverket under deras överinseende. Det var också defensionskommissionen som efter Poltava fick i uppdrag att återuppsätta de förlorade förbanden.

Källor och litteratur: Amiralitetskollegiums protokoll, KrA samt Malmström, C. G., Smärre skrifter. - Stockholm, 1889.
(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 22, 2003.

Föregående sida: 3.3.4.6. Gustaf Andersons brev om greve Wredes lik.

Nästa sida: 3.3.5. Hemresan och förlisningen