Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.4.6. Gustaf Andersons brev till Leijoncrona

Vid årsskiftet 1703/1704 avled i Paris Lars Wrede, son till den mäktige Fabian Wrede. Hur det kom sig att hemtransporten av sonens stoft kom att ske med just Öland kan man fråga sig. Ursprungligen var det tänkt att Öland skulle avgått redan i april månad, men diverse fördröjningar uppstod genom bristfällig utrustning, olämpliga vindar etc, vilket ledde till att avresan från Sverige ägde rum först 22 juli 1704. Man tycker kanske att detta skulle gjort det svårt att från början planera att forsla hem kistan på detta sätt. Det måste också ha funnits många svenska handelsfartyg som angjorde franska eller engelska hamnar under tiden januari-november. Hur som helst, så här gick det till i Gravesend 1 november 1704.

Högedle Herr Envoye
gunstige Herre

Iter(?) gifwa j ödmiukheet till känna huru som Jag min resa j största hast och flyt förrättat, kan Jag icke förbij gå, men huruledes Jag blef utj Rey tracterat måste Jag berätta, der måste alting blifwa öpnat och visiteras förr än som Jag kunde komma derifrån ; j Söndag klåckan 9io reeste Jag if:n Rey och hadde det grefl. lijket med mig, men så stoor ähra som samma stadde utj Rey och igenom hela landet, så stoor wanheeder bewijste den med mig hafwande lijkbiudaren utj Grafsend ; Kommandes Jag at upleeta det adrresserade huuset af H. Cap.t Psilander, hwarest H. Lieut. Smit den Sahl. Herrens Lijk afwachtas och samma lijkbiudare låfwade H. Lieut. at med samma pomp komma för huuset hwarest det skulle blifwa intagit, men samma likbiudare försummade sådan sin tillsäijelse genom fyllerij, och satt H. Lieut.n alt till kl 12 j förleden natt at wänta des ankomst, och kom på sidstone ansläpandes med det döda lijket af uptagne lössdrifware på gatan, hwilcket folck, som samma såge högel. förundrade att han som sådant j Commission hadde icke bettre skulle förrätta för dee store penningar han bekommit. Elliest om han skulle fordra för mig något som är upgånget på reesan kan han med skähl icke giöra för Jag hafwer bethalt för min person sielf på heela wägen, nu med denna Ebb afgår det grefl. Lijket ifrån Grafsend till Örlogsskieppet under Lieut. Smits dragande försorg ; Förblifwer med diupaste wördnad

Högedle herr Envoye

Grafsend d 1 9ber
Ao 1704

Eder tienst
ödmiukaste tienare
Gustaf Anderson

Riksarkivet
Anglica, vol. 187

Noter:

 

Rey = Rye

Att det handlar om Lars Wrede framgår av ett brev från Richard Warre, som var Under Secretary of State, till Leijoncrona, daterat 26/10 1704, samt handlingar i Göteborgs länsstyrelses arkiv.

lijkbiudare = enligt SAOB en person som bjöd in folk en till begravning. Här tycks dock närmast avses en som skulle ordna med en högtidlig procession.

 

 

 

Lieut. Smit = Herman Schmidt, löjtnant på Öland.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 22, 2003.

Föregående sida: 3.3.4.5. Psilanders fjärde brev till Leijoncrona, daterat 22/8 1704

Nästa sida: 3.3.4.7. Hemma i Sverige : vad gjordes?