Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.4.5. Psilanders fjärde brev till Leijoncrona, dat. 22/8 1704

Högedle och Wälborne Herr Envoyé

Såsom iag förnummit att mitt Bref till Kongl. Cammar och Commercie Collegium igenom den bekante förseelsen intet lärer hafwa wunnit sin richtighet, så har iag uppå Herr Envoyéns gunstiga gottfinnande det samma medelst inneslutne eij aflåta bordt å Nyo att iterera, med Ödmiukhörsam begiäran, det Hr Envoyén effter des wanlige gunstighet det samma med Påsten därifrån täcktes till god beställning Recommendera. Tackar elliest Hr Envoyén på det hörsambste för des Angenähma Bref af d. 17 hujus ; önskandes intet högre, än at Hr Envoyéns använde flijt och hafde möda om friställandet, måtte winna ett hugneligit och fordersambt Sluth, hwilket man nu förmodas så mycket säkrare stå att erhålla, som Hr Capitainen Bouttler, på hwars anförtrodde skiepp iag är arresterad, nu i går har medfådt ordres att läggia upp till Castellet vid Kiottom, och är således för mig (?) helt olägligit der Skeppet skall komma att liggia qwar och iag på en annan Ort blifwa transporterad. I det Öfriga med all skyldig respect altid förblifv.

Högedle och Wälborne Hr Envoyéns
Ödmiuke Tiänare

G. Psilander

Örlogskieppet Worester
d 22 Aug 1704

Riksarkivet
Anglica, vol. 188

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 23, 2001.
Föregående sida: 3.3.4.4. Frigivningsbeslutet

Nästa sida: 3.3.4.5. Gustaf Andersons brev om greve Wredes lik.