Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.1.1. Kommerskollegiums instruktion till Psilander 1703

Inför konvojresorna erhöll Psilander två instruktioner, en från Kommerskollegium angående förhållandet till handelsfartygen, resans utsträckning och dylikt, samt en annan från Amiralitetskollegium rörande de marina angelägenheterna. Här följer den förstnämnda instruktionen för för 1703 års resor.

Instruction hwareffter Capitainen på dhet förordnade Convoyskieppet Öhland, Edel och Manhaftig Gustaf Psilander, sig skall hafwa att rätta wed Convoyerandet af Kongl. Maiijtz undersåthares skieep, som sig till och genom Canalen ärna.
Gifwen i Stockholm d. 14 Aprilis Ao 1703

 

1. Så snart Capitainen med bemte skiepp aldeles kant och klar wijd ändan af innewarande Aprilis Månad, som det sig möijeligast giöra låter uti Öresund anländer till att anträda Convoy Reesan med dhe Kiöpmansskiepp, som till och genom Canalen sig ärna, skall han icke allenast effterfråga, dhem som på bijfogade lista stå antecknade, uthan och dhe alle andra Kongl. Maijtz Undersåthares Skiepp, som med richtige Pass försedda äro, och sig hoos honom angifwe, under dess Convoy taga, och sig straxt derifrån begifwa, ingalunda sig afsöndrandes från dhem som sig under dess Convoy begifwa.

2. Alla dhe Skiepp och Fahrkostar som Kungl. Maijtz Undersåthare här i Swerige och dhe der under liggiande Provincier tillhöra, måge under Convoy tagas, sedan dhe sine richtige Pass och Siöbref upwijst, antingen af Kongl. Cammar och Commercie Collegio elr General Gouverneurerne utgifne.

3. Ehwad Ladening och hwem den kunde tillhöra, som Kongl. Maijtz Undersåthares Skiepp innehafwa, dhen skall niuta Convoyens beskydd, undantagandes Contrabande Wahror, hwilcka när dhe skickas till Holland, Engeland, Franckrijke och Spanien, eller andra uti Kriget intresserade Nationer, så lenge dhe uti Örlog med hwarandra ähro begrepne, icke böhra antagas, för dhe Tractaters skulld, som Kongl. Maijtt med en och annan Potentat oprättat ; Men till Neutrale Ohrter måge Contrabande Wahror obehindrade äfwen som andra under dheras beskydd föhras, kunnandes Capitainen uthaf bijfogade Extract see, hwilcka Wahror för Contrabande hållas skohla, och af Tull Rullorne förnimma, om skieppen sådane wahror innehafwa.

4. Skall Capitainen på dhe Skiepp, som sig under hans Convoyerande inställt, till Kongl. Cammar och Commercie Collegium öfwersända richtig Specification. Sammaledes wijd återkomsten på dhe Skiepp, som på wägen sig under hans beskydd förtrodt.

5. Skulle och några Swenska Skiepp på wägen uti öpna Siön under Convoyen sig willia inställa, så måste Capitainen äfwenwähl dhem, enär dhe med richtige Pass ähro försedde, och dhet icke länder för långt uthur Capitainens Kosa, emottaga och Convoyera, doch att han dherigenom sig icke låter hindra elr uppehålla, hållandes deröfwer, som i dhen förra puncten förmählt är, en richtig Lista, den han wijd hemkomsten till Kungl. Collegium hafwer at insända.

6. Råkar Capitainen någorstädes tillhopa med många, fåå eller ett Skiepp, af hwad Nationen dhet hälst wara må, skall han aldenstund Hans Kongl. Maijt med ingen annat ähn gott fötroende söker, sig icke heller annorlunda ähn med all wänskap emodt hwar och en betee, och så laaga, at han till intet widrigt någon orsaak gifwer, warandes Hans Kongl. Maijt tillfredz, att hwar någon Krigzflåtta det af honom tillbörln begiärer, han sin fullmagt opwijser och egenteln betygar, hwilcka Skiepp han under sin Convoy tagit : Men för dhet öfriga, skall han på alt mannerligit sätt undan böija, at han elr hans Föllie icke må besökias och ransakas, uthan som han är till en försäkring för alt underslef uthskickad, så måste man honom tillbetroo och sin Reesa obehindrat och obeswärad iempte alle andra underhafwande Skiepp fullföllia låta.

7. När Capitainen uti Nordsjön och emoot Canalen kommen är, skall han så mycket någonsin möijeligt är, sökia i säkerhet att bringa, så wähl dhe Skiepp och Fahrkostar, som till Holland, som och dhe, hwilcka till Engeland sig ärna, doch att han eij i någon hambn inlöper, eller sig någorstädes under Reesan uppehåller, Convoyerandes sedan dhe öfrige, som till Franckrijket, Portugall och Spanien destinerade äro, till ändan af Canalen in emoot Sorlings eller the Lands End, dherest han samma Skiepp quitterar och sin Kosa tillbakars tager.

8. På återresan skall Capitainen så wijda det sig kan giöra låta under sin Convoy antaga alla dhe Swänska Skiepp och Fahrkostar, som han kan warse blifwa, och anträffa, och på heem reesan kunna stadde wara, Convoyerandes dhem så långt som giörligit är ; men Capitainen måste förfoga sig till Giötheborg eller Marstrand, derifrån sin återreesa att notificera och wijdare ordres afwänta.

9. Capitainen skall ingalunda några penningar eller annan wedergällning för Convoyerandet under någon förewändning, fordra eller modttaga, uthan dhem han Convoyerar uti alt dhet, som dhe kunna hafwa nödigt honom under reesan att tillijta, all behörig handräckning giöra.

10. Der några Commissfahrare eller Capare, som dhe kallas, wehla giöra dhe Swänska skieppen, som under Convoyen äre något hinder, mehn eller skada, så böhr Capitainen icke sådant eller någon visitation tillåta, uthan dhet på werböhrligit sätt afwärria.

11. Det skall Capitainen hwarken wijd afreesan ifrån Kl. Maijtz Hambnar eller anlägdandet till någon fremmande Ohrt, understå sig några kiöpmans wahror i sitt anförtrodde Kiöpmans Convoyskiepp för sig eller någon annan att intaga, eller någon handel under Reesan drifwa, på dhet dhe oreedor, som dher af kunna flyta, måge förkommas och afböijas.

12. Till hämmande och förekommande af dhet sielfzwåld och otijdighet, som en och annan på Cofferdie skieppen kunde wijsa och föröfwa, warder Capitainen här med authoriserat at enär någon af Couffardie skiepparne eller Båtzfolcket sig förseer, och i något sådant stycke förbryter, som straff förtienar, adjungera sig några af Couffardie skiepparne, till att uptaga, skärskåda och effter Siöartiklarne afdömma.

13. Skall och Capitainen hålla richtige Journaler, öfwer dhet som under Resan förefaller och dhen wijd heemkomsten till Kongl. Cammar och Commercie Collegium öfwersända, iembwähl giöra påminnelser om dhet som kan tarfwas och behöfwas ; In nu hwad dhen Conduite wijdkommer, som Capitainen uti Krigz actioner eller Siömanskapet bruka böhr, hafwer han sig att rätta effter dhen Instruction, som Kongl. Ammiralitets Collegium honom serskildt dherutinnan gifwandes warder, Actum ut supra

Uppå Hans Kongl Maij tz Wår Allernådigste Konungz sampt dragande Kall och Embetes wägnar.

Fabian Wrede Carl E Gyllenstna
A. v. Grooth H. Fleming
J. Silfverström
S. Ehrenstedt


Kommerskollegium
Huvudarkivet
Registratur
B I a:48
Jan-april 1703

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: april 20, 2002.

Föregående sida: 3.1. Konvojerna 1703

Nästa sida: 3.1.2. Instruktionen från Amiralitetskollegium