Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.1.2.4.1. Ölands journal för augusti månad 1703

Augustij

Lördagen d. 1 Augustij, winden utij morgonstunden På een NO: med wackert Modererat wäder. Altså hafwom wij I herrans nampn gådt till segels från Giötteborg med 11 stycken Couphardie skepp. Kommo och samma dag några från Mastrand och Sundet som giorde Compagnie Så at wår flåtta blef 17 stycken af små och stora, wij hafwa för detta dygnet intet kunnat skrifwet någen General Cowrs med wij altid haft land i sichte. Kl: 8 om afton sedan wij huken af Schagen WSW: 3 mijhl från oss. Äfwen wähl om natten Kl: 12 Fyren af Schagen 3 ½ mijhl från oss Noter:

 

 

 

 

 

 

 

 

huken = udden, jämför Smygehuk

  2 Dito, winden NO: med stilla wäder at hafwom legat under Jutland och drifwit. man hafwer intet kunnat Rächnat någen Synnerlig Fahrt, wed middagz tijdhen hafwom wij haft Holms på Jutland een SW: 3 mijhl från oss, man Rächnar utij detta dygnet behållen Cowrs SWtW umtränt 7 mijhl :  
  3 Dito, winden emellan W: och NtW: een wacker Kullt, man Rächnar för detta dygnet sedan i aftons at wij Peijlade Holms SO: och SOtO: 2 ½ mijhl från oss gissat behållen Cowrs WNW: umträn 5 mijl  
    Ifrån Tijssdagen d. 4 till Lördagen d. 8:de hafwer Jag intet Kunnat förmåt at Infördt några Annotationer emedan Jag hafwer warit helt opasselig och intet förmåt at kunnat taget wachten mehr utan finns desse dygnet utij medelstyrmans Journal antecknadt hwad som kan wara passerat  
Söndagen d. 9 Ifrån lördagen KL: 12 till söndagen KL: 12 hafwer iag åther begynt att hålla dag-Journal. winden hafwer detta dygnet warit emellan NW: och W: med een temmelig braf Kullt ; [Samma?] dag Kl: 12 observerat Solen och befunnet oss på 55 g:r 33 mit:r norder poly högd, och 20 Fambn diup på Dovers banck, och så der(?) från begynte mit bestick ; Rächnar för detta dygnet behållen Cowrs SW: umtränt 18 mijhl ;  
  10 Dito, winden Emellan SWtW: och WNW: utij detta dygnet hafwer Cowrsen warit föranderlig medelst een variabl: wind och ... wäder legat med undre Segeln och drifwit man Rächnar för detta dygnet behållen Cowrs NtO: 7½ mijhl ;  
  11 Dito, winden mehrendehls W: med ett hårt wäder och Kunnat Med denne westl: winden intet uthrättat utan måst legat med Besan och Storsegelet och drifwit emellan Dovers bank och Jutska Refwet, man Rächnar äfwen wähl för detta dygnet behållen Cowrs NOtO: litet ostl: umtränt 8 4 (?) mijhl. ;  
Onsdagen d. 12 Dito, winden WtS: och WSW: en styf Kullt man sedt sig med denna westl: winden intet kunnat uthrätta utan Kl: 10 om dagen hafwom wij giordt Sien at drifwa upp och söckia hambn hwar och een woro wähl till fredz och satte wij Cowrs för nordwägen närmaste land at Rächnar behållen Cowrs NOtN½N: 13 ½ mijhl ;  
  13 Dito, winden på WSW: med Räng och mulit wäder, man hafwer tänkt att få see land af nordwägen men Kunde till den gissade tijden intet skee medelst at det warit töckenigt wij hafwom äfwen wähl samma afton sedt Landet umtränt med näset, och Rächnar för detta dygnet behållen Cowrs NotO½ ostl: umtränt 10: mijhl  

 

 

 

näset = Lindesnes (?)

Fredagen d. 14 Dito, och war den sista böndagen, winden variabl: emellan WSW: och WNW: med temmeligt wackert Modererat wäder, wij hafwom förleden natt legat under nordske wallen, men utij dagning hafwom wij nalkas wallen och fingo lotzar om bord, och kommo Kl: 3 efftermiddagen till ankars utij Sunnöh med Siälf 17:de effter 13 dyns wahrande till Siöss, hwar ibland een hop woro som woro mycket Läck, och hade mögel både på watten och Kåst.  

 

 

 

 

 

själv 17:de = Öland och 16 handelsfartyg. Jämför uttrycket "Anna själv tredje".

  15 Dito, Ifrån d. 15 Augustij Till d. 27 September hafwom wij legat utij nordwegen och Sunnöh, men emedlertid intet Synnerligit nytt passerat, uthan om någon ting skulle wara händ emedlertid med wij här hafwom legat finnas det utij Concept A Annoterat  
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 29, 2000.
Föregående sida: 3.1.2.4.   Journalen för andra resan : del 1, juli 1703

Nästa sida: 3.1.2.4.2. Ölands journal för september 1703