Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6.1.2. Kanslikollegiums betänkande 17/12 1704

Till Hans Kongl. Maijt, betänckande öfwer Hr Robinsons ingifne Memorial, angående den emellan Capitainen Psilander och Engelske Esquadren förelupne rencontre.

Stormächtigste &c

Noter:

 

 

Eders Kongl. Maijtz allernådigste bref af d. 22 Novembris sidstledne hafve Wij med underdånigst wördnat bekommit, och däruthaf förnummit Eders Kongl. Maijtz nådigste willia wara, att Wij med det forderligaste skola inkomma med wårt underdånige betänckiande öfwer det Memorial, hwilket Engelske Ministern Hr Robinson hos Eders Kongl. Maijt låtit ingifwa angående det som emellan Capitainen Psilander och den Kongl. Esquadren för någon tijd sedan förelupit var.  
Nu är denna Materie mächta öm och förtretlig, och hafwe Wij strax ifrån första begynnelsen, när denna händelsen timade, högeligen önskat, att det måtte kunnat med stillatigande på både sidor gås förbij, och blifwa wid det som warit skedt, hwar til och något hopp syntes wara, när Eders Kongl. Maijtz örlogz skepp tillika med de öfrige Köpmanskeppen strax där efter af drottningen i Engeland blef lösgifwit. Kanslikollegiums rekommendation passar bra ihop med deras egen overksamhet sedan nyheten om striden först kom till Sverige i augusti.
Men efter nu Ministern har på drotningens befalning saken hos Eders Kongl. Maijt. andragit, så är det för Eders Kongl. Maijt. så mycket mera grannlaga och eftertänckeligit, att sig i något positift swar utlåta, som Eders Kongl. Maijt. på den ene sidan ej kan ogilla hwad Capitainen Psilander efter medhafwande befalning och Instruction samt förre tidens wanlighet här uthinnan giordt hafwer, och drottningen på den andra sidan synes wid detta tillfället willia winna en sådan Eders Kongl. Maijtz förklaring, hwar af Engeland framdeles må kunna sig betiena til at bestyrckia en rättighet, hwilken Engeland altid af alla machter har sig tillwällat och söker förswara ; men Eders Kongl. Maijt. ej mera än de förre Sweriges Konungar någonsin hafwa Engeland eftergifwit.  

Wij hålla därföre oförgripeligen före att det wore rådeligast att lemna det af Hr Robinson ingifna Memorialet obeswarat, så framt där om ej widare påminnes, och i fall Eders Kongl. Majt skulle tänkias låta swar däruppå föllia låta, att det då måtte skie i mycket generale termer, och allenast til den största delen där af, som angår drottningens betygade wänskap för Eders Kongl. Maijt., att Eders Kongl. Maijt med alle inbördes wänskapz betygelser altid ärnar den samma bemöta, at Eders Kongl. Maijt aldrig wil underlåta att där af gifwa werckeligen prof, och att Eders Kongl. Maijt fast ogierna seer, at något skulle förelöpa, som kunde synas däremot strida, hwilket på det höfligaste och bästa sättet kunde utföras, men hwad detta ärendet i synnerhet widkommer, så wille Eders Kongl. Maijt låta sine Ministrer i Engeland få där öfwer behörig befalning : detta synes oss oförgripeligen til att undwika något widare inlåtande wara nog til swar uppå Memorialet, men det öfrige hålle Wij före böra ankomma på Envoyén Leyoncronas goda Conduite, som bäst känner sinnerne och inclinationerne wid hofwet, och wet med hwilcka ministrer han har att giöra, som äro för Eders Kongl. Maijt wälsinnade, så att han efter befintligheten må antingen mundtligen eller skrifteligen andraga saken, och så begå, att han utan något stort wäsende och utan att Eders Kongl. Maijtz rätt eftergifwes kunna afgiöras och biläggias, hwar om han och på det sättet kunde få Eders Kongl. maijtz allernådigste befalning, skolandes och wij ej underlåta, att där om med honom correspondera, och gifwa honom förut sådant wid hand.

Denna rekommendation gillades inte alls av Karl XII. I sitt svar till Kanslikollegium 11/1 1705 hävdar han att engelsmännen  begärt något Sverige aldrig accepterat och som de heller inte har någon rätt att kräva. Sverige har därför anledning att protestera och kräva skadestånd.

Det är elliest wäl säkert nog, att för Engelands påstådde rättighet i detta målet man alt framgent lärer sådant klammer och owäsende hafwa att förewänta, och att det wid sådana conjuncturer kunde hända, att det utan förtretlige efterfölgder och Eders Kongl. Maijtz märckelige otienst ej skulle kunna aflöpa, fördenskull det mycket önskeligit wore, att några expedienter kunde upfinnas, som woro tienlige och tildrägelige sådant att förekomma, hwar uppå Wij ock, om Eders Kongl. Maijt i nåder så behagar, skola wara förtänckte, och den widare, sedan Wij eftersedt tractaterne med Engeland och hwad i de framflutne tiderne där wid kan wara förefallit, underdånigst wid hand gifwa

Wij förblifwa med diupaste wördnat in til Wår död &c

N. Gyllenstolpe Th. Polus
N. Lillierot
G. F. Snoilski

 

RA, Kanslikollegiums registratur

 

 

 

 

De expedienter man här tänkte på var exempelvis att Sverige skulle acceptera de engelska anspråken, mot att engelska fartyg underkastade sig samma ceremoni i Östersjön. I ett separat brev samma dag, adresserat till Piper, föreslog Nils Lillieroot denna utväg.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 27, 2001.
Föregående sida: 3.3.6.1.1. Envoyén Robinsons memorial

Nästa sida: 3.3.6.1.2.1. Nils Lillieroots brev till hertigen av Marlborough 14/12 1704 och dennes svar