Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6.1.1. Robinsons memorial

Stormäktigaste, Allernådigaste Konung.

Hennes Heliga Kungl. Maj:t af det stora England har i nåder gifvit sin nedanskrifne Minister i uppdrag att för Eders Heliga Kungl. Maj:t betyga, att för Hennes Kungl. Maj:t, på grund af den synnerliga och uppriktiga tillgifvenhet, hvarmed Hennes Maj:t bemöter Eders Kungl. Maj:t och underhåller Eders Maj:ts vänskap, allt sådant ständigt är tacknämligt, som kan bidraga till att uppehålla och öka det goda förståendet mellan deras Kungl. Majestäter ; särskilt som det är Hennes Maj:t uppenbart, att de ömsesidiga vänskapsbanden mellan Deras Majestäter i högsta grad bidrag till att frambringa och främja rikenas och deras folks inbördes fördelar ;

Noter:

 

Det hade varit åtskilliga slitningar under de närmast följande åren och de svenska köpmän som handlade på Västeuropa var allt annat än nöjda. På engelsk sida var man missnöjd med otillräcklig svensk export av tjära och andra viktiga produkter. Det fanns också åtskilliga politiska tvisteämnen.

Men däremot att Hennes Kungl. Maj:t känner icke ringa besvär och smärta öfver allt hvad som synes kunna gifva någon anledning till försvagande af samstämmigheten och detta åtminstone å Hennes Kungl. Maj:ts sida uppriktigt hysta vänskapliga förtroende. Och då Hennes Kungl. Maj:t är fullt öfvertygad, att Eders Kungl. Maj:t har samma sinnelag mot Hennes Maj:t själv, kan Hennes Maj:t således icke tvifla på att det varit Eders Kungl. Maj:t synnerligen misshagligt att höra, att en viss Eders Kungl. Maj:ts Skeppskapten (vid namn Gustaf Psilander) förvägrat Hennes Kungl. Maj:ts flagga den henne i de engelska hafven   tillkommande hedersbetygelsen och därefter dessutom vållat, att flera af båda Deras Kungl. Majestäters undersåtar satt lifvet till.  

På engelsk sida var man säkert fullt medveten om den svenska positionen i frågan om strykningen. Man hade tagit del av Psilanders instruktion och var säkert väl medvetna om de incidenter som inträffat under 1690-talet. Likväl måste det framläggas en officiell protest om anspråken skulle kunna upprätthållas även framöver mot såväl Sverige som andra nationer.

Så mycket mer anser sig Hennes Kungl. Maj:t böra tro, att allt detta utförts utan Eders Kungl. Maj:ts befallning, som man ej kan tro, att Eders Kungl. Maj:t vill sätta sig emot en af Engelska kronan sedan alla förgångna tider fordrad rätt, som äfven alltid Hennes Kungl. Maj:ts Kungl. Företrädare, glorvördiga i åminnelse, hafva begagnat och hvaraf Hennes Kungl. Maj:t icke alls kan tåla någon slags inskränkning.  

Att det skulle handla om en sedan urminnes tid fordrad rätt var något som man ville göra gällande på engelsk sida. I själva verket hade den hävdats på allvar först sedan första halvan av 1600-talet.

Den sagde kaptenen genast efter hans begångna så svåra förseelse, som på intet sätt kan fördragas, bevisade utomordentliga nåden och densammas jämte krigsskeppets och lastfartygens snara lösgifvande må emellertid för Eders Kungl. Maj:t till öfverflöd bevisa, huru stor omsorg Hennes Kungl. Maj:t haft därom, att Eders Kungl. Maj:t vid detta tillfälle må vara fullt viss på Hennes Kungl. Maj:ts sanna vänskap ; och yttermera huru stor tillit Hennes Kungl. Maj:t sätter till Eders Kungl. Maj:ts rättvisa och vänskap, att Eders Kungl. Maj:t  med tillbörlig harm ogillar detta sagde kaptens oförsynta tilltag och mot densamme skall besluta om sådan bestraffning, som kan vara tillfyllest för att näpsa honom och afskräcka andra från att vidare våga försöka något dylikt. I själva verket blev Psilander inte satt på fri fot förrän 26 augusti, nästan en månad efter striden.

 

Det var naturligtvis alldeles omöjligt för Karl XII att bestraffa Psilander, då denne handlat i överenstämmelse med sin instruktion. Med tanke på Robinsons tidigare erfarenhet av liknande händelser under 1690-talet var detta säkert fullständigt klart för honom.

Detta, Allernådigaste Konung, är hvad enligt sin Allernådigaste Drottnings och Härskarinnas befallning nedanskrifne Minister anser böra för Eders Kungl. Maj:t begäras, hvartill han ödmjukeligen bifogar uttrycken af sin tjänstvillighet och undersåtliga vördnad.

 

Eders Kungl. Maj:ts
ödmjukaste och lydaktigaste tjänare

J. Robinson


Munthe, A., Gustaf von Psilander. - 2. uppl.- Stockholm, 1922, s. 61-62

Memorialet överlämnades 8/11 1704 (svenska stilen). Något svar kunde Robinson inte få direkt, så man i fältkansliet dels inte hade tillräcklig information om vad som inträffat, men i synnerhet saknade nödvändiga kunskaper om liknande händelser i förfluten tid. Först efter två månader kunde det svenska svaret överlämnas.
Till memorialet var fogad en särskild not till Carl Piper:  
Monsigneur

Såsom Hennes Kongl. Majestät, min allernådigste Drottning mig i nåder anbefalt hafwer medh innelyckte Memorialet hoos Hans Kongl. Majestät at inkomma, altså addresserar Jagh det samma medh all ödmiuk respect till Eders Excellence, bediandes Ed: Ex:ce täcktes det Hans Kongl. Maij:t at föredraga, hwilket Jag och hoppas Ed. Excell:ce warder giörandes, och därtill läggandes hwad som saksens beskaffenhet widh handa gifva kan till Wänskaps underhållande och förökande emellan wåre höge Principaler. Jag förblifwer medh all wyrdesam respect

Monseigneur

Eders  Excellence
ödmiukast och hörsamst
Tienare

J. Robinson

Dantzig
d. 18 Nov. st:n
1704


RA, Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser, vol. 101

 

 

Man får onekligen intrycket att Robinson avsåg att mildra intrycket av protesten genom att vända sig till Piper och be denne att lägga fram ärendet för Karl XII på ett sätt som inte skadade vänskapen mellan Sverige och England.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 27, 2001.
Föregående sida:   3.3.6.1. Affärens utveckling hösten 1704-våren 1705

Nästa sida: 3.3.6.1.2. Kanslikollegiums förslag på hur Robinsons memorial borde besvaras. Daterat 17/12 1704.