Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6.1.4. Kanslikollegiums reaktion på Karl XII:s svar

I det föregående har jag behandlat hur Kanslikollegium ansåg att Robinsons memorial borde besvaras. Man föredrog att det lämnade obesvarat, men skulle ett svar ändå avges borde det vara hållet i allmänna termer och betona vänskapen mellan de båda länderna. Karl XII:s svar var förstås hållet i en helt annan ton och inom kollegiet var förtjusningen över detta inte så stor. De erfarna och desslikes i flera fall skröpliga äldre herrarna i kansliet fruktade att kungen skulle reta upp England i ett läge när Sverige inte hade råd med fler fiender. Harmonin var heller inte den bästa mellan Nils Gyldenstolpe, den faktiske chefen och Nils Lillieroot, Sveriges mest erfarne diplomat. Genom Samuel Barks korrespondens med Olof Hermelin, som följde Karl XII i fält, fick denne också kännedom om slitningarna, och vid ett par tillfällen fick kollegiet emotta kungliga förmaningsbrev.

Den 7 februari 1705 togs kungens svar upp till diskussion i kolllegiet. Protokollet är inte alldeles lättläst och enstaka ord kan därför vara feltolkade, men nedan följer det relevanta avsnittet med en och annan lucka.

1. Angående Robbensons Memorial och det swar som Hans Kongl. M:t derpå har gifwit, samt en del som C. Collegio till föllie af Kongl. M:tz nyligen ankomne bref har att gifwa Ministris i England wid handen i denna saken, bleff fölliande discourerat och aftalt. Noter:
Hans Excellence grefwe Gyldenstolpe:

Wij måste låta Ministern föreställa att det intet instämmer med sanningen det som M:t Robbensons anföres om Segelstrykningen ; nämligen att Engeland haft den rättighet alla tider incontestabel; emedan som Swerige aldrig har tilståt Engeland en slik rättighet. Ministern kan och drifwa det skiähl, att det som är förelupet emellan Hans Kongl.Maij:tz örlogsskiep, och den Engelske Escadren, är skedt utom Canalen, hwaruti Engeland eller ingen rätt har till att begiära af H. M:tz Skiep en sådan ceremoniel. Kanske wij skull tala med Commercie Collegio om denne saken etc.

 

 

 

Sverige hade förvisso aldrig uttryckligen accepterat de engelska anspråken, men i de olika handels- och vänskapstrakterna fanns förvisso skrivningar som skulle kunna tolkas i den riktningen.

Hans Excellence Grefwe Lillieroot:

Robbenson synes intet hafwa inlagt sitt Memorial hoos H. K. M:t för annan orsak skull, än till att der med tillholla Englandz rätt: Men intet till att få der något swar ; och wille iag önska att .. swar som H. Kgl. M:t har låtit upsättia icke extraderades, utan Leijoncrona ... mött ... Huruledes han med god lämpa måtte kunna förelägga denne saken med disputerande etc men wij i nu gifne tillfälle icke klammer och ondt ; Engeland är retligt i den puncten ; ... hafwa wij att frukta, att der wij mycket disputere här om ock icke nu mäktige till att soutenera wår sak med krig och wåldsamhet, hwilket är det endaste medel till att aftwinga Engeland denne pretentionen, tör en gång ske oss det samma som Holland är wederfarit, att wij in ni quis obligando rei publices temperibus per pacte måste consentere till en Segelstrykning. Frankrike, så mäktigt som det är, undwiker alltid en sådan quaerelle ; äfwen så Spanien och Danmarck, efter de ser att de intet kunna mycket uträtta med deras disputer och contestationer.

 

Lillieroot framför samma uppfattning som han gjort redan när Robinsons memorial diskuterades i december 1704. Dels att man nog inte borde svara alls, eller också i högst allmänna ordalag. I stället vore det bäst att överlåta ärendet så mycket som möjligt på Leijoncrona, som bäst kände stämningarna i London.

 

 

Det Lillieroot här avser är det faktum att strykningen explicit skrivits in i fredsavtalen mellan England och Holland.

Fördenskull tror iag /: Jag säger min mening :/ wara bäst, att wij intet disputere mycket med Engelsmännen här om, så länge wij intet äro i tillstånd att före krig på dem och med makt aftwinga dem den fördehln ; wij kunna elliest wid läglige tillfälle bringa oss en lika rättighet på våre fahrwatten, och söökia sedan att den maintenera.  

 

 

Deras Excellencer läto opläsa af commercie tractaterne de artiklarna som handla om bägge nationernas rättigheter uti Siön ; befalte och Secreteraren uti Archivo söka alla de relationer som är insända om de åthskillige historier som äro förelupne i Canalen: item hwad för betänkande som kunne wara opsatte wid slike actioner etc. på det Collegio kan sedan så mycket grundligare instruera Ministern om det som han wid detta tillfället har att tala och giöra. Men i medlertijd skall Ministern beordras att öfwerläggia om detta ährendet med de Ministrene der wid hofwet, som han wel wore bäst vetentio egande : Wi att afhielpa saken i vänlighet ey utan widare dispu. etc.

Källa: RA, Kanslikollegium A II a:23

 

 

 

 

 

Man kan kanske på sätt och vis säga att Kanslikollegium fortsatte att driva sin linje, oberoende av att kungen faktiskt valt en annan väg.

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 27, 2001.
Föregående sida: 3.3.6.1.3. Karl XII:s svar på Robinsons memorial,16/1 1705

Nästa sida: 3.3.6.1.5. Internationella reaktioner