Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6.1.3. Karl XII:s svar på Robinsons memorial

Svar på utomordentlige Gesanten Herr Robinsons i Hennes Allernådigaste Maj:t Drottningens af England namn utfärdade memorial: gifvit i Storpolen den 16/26 januari 1705

Då Hans Heliga Maj:t Konungens af Sverige öfvervägt, att i mannaminne nära förbindelse bestått mellan Sverige och England och att denna ländt till både berömmelse och gagn för båda rikenas medborgare, så hade Hans Kungl. Maj:t sträfvat allenast efter att icke endast bevara utan äfven att till eftervärlden oförkränkt öfverlåta en så dyrbar och så att säga nedärfd sak: under lifligt hopp och tillförsikt att Hennes Heliga Kungl. Maj:t den Allernådigaste Drottningen af England skall inse denna villighet och icke underlåta något, som skulle kunna tyckas tjäna till att underhålla och befästa  den ömsesidiga vänskapen. Enär Hans Heliga Kungl. Maj:t alltid hyst denna förväntan, har Hans Maj:t med misshag nyligen erfarit, att ett krigsfartyg, som sändts till konvoj för svenska handelsfartyg, under förliden sommar plötsligt anfallits af en engelsk flotta och sedan de flesta af sjösoldaterna stupat liksom ett fientligt byte till främmande hamn bortförts tillika med de öfriga: och icke utan ofantlig förlust och tidsutdräkt hade de slutligen släppts därur. Enär en så exempellös händelse strider emot så väl vänskapens lagar som den allmänna folkrätten, som har velat lämna hafvet fritt för fredligt och utan ondska förbiseglande: så skulle icke Hans Heliga Maj:t Konungen af Sverige någonsin trott, att den Allernådigaste Drottningen af England skulle fördraga att detta hölls ostraffadt, än mindre att det skulle gillas genom någon ovanlig hedersbevisning, om icke Hans Maj:t genom samma Hennes Maj:ts Ministers nyligen utfärdade memorial blivit upplyst om motsatsen. Men likasom Hans Heliga Kungl. Maj:t önskar se hvarje anledning till något slags rubbande af den urgamla förbindelsen mellan dessa riken aflägsnad och ej gärna ser att sådant händt, som skulle vara så väl honom som Allernådigaste Drottningen misshagligt, så tillförser Han sig på grund af samma Hennes Maj:ts rättvisa, att efter noggrannare övervägande Hennes Maj:t på tillbörligt sätt straffar upphofsmännen till denna oförrätt och låter giva upprättelse för de förluster, som så väl Hans Maj:t som Hans Maj:ts folk lidit, men särskildt att man för framtiden alldeles afhåller sig från slika våldsdåd. Till yttermera visso har Hans Maj:t velat, att detta skulle meddelas Hennes Maj:ts Minister. Som ofvan

C. PIPER


Munthe, A., Gustaf von Psilander. - 2. uppl. - Stockholm, 1922, s. 64-65

Noter:

Detta memorial ska alltså ha återsänts av Robinson med hänsyftning på dess formella brister. Den verkliga orsaken var i stället några av de uttryck som det svenska svaret innehöll. Man kan gissa att "plötsligt anfallits", "fientligt byte", "exempellös händelse", slika våldsdåd" etc är några av dem som Robinson tänkte på.  Se vidare: Heinsius, A., De briefwisseling van Anthonie Heinsius, 1702-1720 . - D. 4 : 1705. - 's-Gravenhage, 1981, s. 172

De skarpa formuleringarna skiljer sig mycket från Kanslikollegiums rekommendation.

 

 

 

 

 

 

 

(UNDER ARBETE)

Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 27, 2001.
Föregående sida: 3.3.6.1.2.1. Nils Lillieroots brev till hertigen av Marlborough 14/12 1704 och dennes svar

Nästa sida: 3.3.6.1.4. Kanslikollegiums reaktion på Karl XII:s svar