Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1.3. Karl XII

Ingen svensk kung har blivit så omdebatterad och omskriven som Karl XII. En legend redan under sin livstid och ofta använd som symbolfigur av olika politiska grupper både förr och nu.

Det är svårt att på några korta rader ge en karaktäristik av honom. Vissa delar av hans personlighet har emellertid en betydelse när man ska värdera den svenska hanteringen av "Psilanderaffären": kungens envishet, hans starkt utvecklade känsla för rätt och fel och den fasta övertygelsen att Sverige i rang inte stod efter någon annan nation. Ett exempel på det sistnämnda är hans välkända aversion mot att i Sverige tala franska. Man talade inte svenska i Frankrike, varför skulle man då tala franska i Sverige? Kungens uppskattning av den soldat som gjorde sin plikt och kämpade till det yttersta mot en övermakt är också viktig att komma ihåg.

För att rätt bedöma Karl XII:s inställning till "Psilanderaffären" är det av stort värde att kunna konstatera att han vid ett par tillfällen under sina första regeringsår fick ta ställning till frågor av samma karaktär. I Birger Wedbergs oerhört intressanta bok "Karl XII på justitietronen" får man exempel på hur den unge kungen under perioden december 1697-april 1700 yttrade sig i de justieärenden som kommit upp på allra högsta nivå - rådet.

Av intresse i detta sammanhang är främst behandlingen av två ärenden som rörde konvojer och "strykningen". Det ena rör kapten Per Olsson (Olofsson) på Livland, vilken under en konvojresa 1695-97 drabbat samman med de engelska fartygen Burlington och Siren. Olsson och hans officerare hade inledningsvis lovat varandra att slåss till sista man. Efter några lag från båda håll sjönk emellertid beslutsamheten hos Olsson och han strök. För detta blev han vid hemkomsten 1697 åtalad. Amiralitetsrätten frikände kapten Olsson. Man hänvisade till att kaptenens instruktion varit oklar och att artikel 154 i Sjöartiklarna inte var tillämplig, då det inte handlade om en strid med fiender utan med fartyg från en vänligt sinnad nation. Kungen tyckte det var konstiga vänner som skutit sönder det svenska fartyget och sårat och dödat besättningsmän. Dessutom menade Karl XII att Olsson förutom skepp och besättning också haft att ta hänsyn till  Kungl. Majts "respekt och höghet", i synnerhet som hela den engelska flottan varit inom synhåll.

I diskussionen rörande fallet med Jonas Palmqvist, vilken under en resa med Spes strukit för en stor engelsk-holländsk flotta och låtit hela den medföljande handelsflottan bli uppbringad utan att göra något motstånd, återkom samma tankar. Carl Piper menade exempelvis att om nu Palmqvists odds varit sämre än Olssons så hade ett motstånd varit så mycket ärofullare.

Dessutom, om inte "strykande" officerare bestraffades strängt, menades det från flera håll, så skulle engelsmännen uppmuntras ytterligare. Både Palmqvist och Olsson benådades, men de fick inte tillbaka sina tjänster.

För Psilander måste dessa fall och andra tidigare har varit välkända. Dessutom ska han, i alla fall enligt Munthe, ha haft en långt tydligare instruktion på den här punkten än vad 1690-talets konvojchefer hade haft. Psilander hade därför egentligen inget val. Han måste slåss så länge han bara kunde. I och med att han gjorde det och kanske också beroende på hans lilla trick med att hissa flaggan "i schau", så vann han Karl XII:s stora aktning. Psilanders snabba karriär under 1710-talet berodde delvis på att flera högre officerare avgick eller dog, men hans utnämning till landshövding måste ändå ses som ett tecken på kungens stora förtroende för honom. Mot tappra officerare som kämpade till det yttersta oavsett odds kunde kungen vara mycket nådig, men mot män som gav upp utan strid kunde han vara  hård. Han förlät således aldrig Adam Ludwig Lewenhaupt för kapitulationen vid Perevolotjna och denne fick sitta i Ryssland till sin död 1719. Någon utväxling ville kungen alls inte höra talas om.


Litteraturtips: Bengtsson, F., Karl XII:s levnad. - Stockholm, 1935-1936 ; Wedberg, B., Karl XII på justitietronen. - Stockholm, 1944 ; Hatton, R., Charles XII of Sweden. - New York, 1969 (finns också på svenska) ; SBL 20 (artikel av Sven Grauers) ; Tsar Peter och Kung Karl / redaktör S. Oredsson. - Stockholm, 1998. Några exempel ur den oerhört rikhaltiga litteraturen om Karl XII. Voltaires arbete om kungen är välkänt och utgivet på svenska flera gånger. En riktig gammal "klassiker" är Jöran Nordbergs på officiellt uppdrag författade verk om kungen och hans fälttåg: Nordberg, J., Konung Carl XII:s historia. - Stockholm, 1740.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-12-09 20:48

Föregående sida: 2.1.2. Den svenska utrikespolitiken 1697-1700

Nästa sida: 2.1.4. Krigsutbrottet