Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  2.1.4. Krigsutbrottet

Den stora koalitionen mot Sverige ingångsatte sitt angrepp 12 februari 1700 genom att sachsiska trupper gick in i Livland. Ett försök att inta Riga genom överrumpling misslyckades genom den gamle generalguvernören Erik Dahlbergs vaksamhet. Nyheten om fredsbrottet nådde inte Stockholm förrän i början av mars. 11 mars ingångsatte Fredrik IV angreppet mot den holsteinske hertigen. När nyheten om det nya fredsbrottet nådde Stockholm ställdes Karl XII inför ett val. Vilken av fienderna skulle man först vända sig mot?

Den svenska utrikespolitiska expertisen i Kanslikollegium, stödd på rapporter från det svenska sändebudet i Haag Nils Lillieroth, gjorde ivriga ansträngningar för att få kungen att prioritera Livland. Garanterna för den holsteinske hertigens ställning, Holland, England och Lüneburg, stod i begrepp att inskrida på dennes sida och det mest akuta problemet låg därför i öster, menade man.

Karl XII såg emellertid saken annorlunda, ivrigt påhejad av sin svåger hertig Fredrik IV av Holstein som vistades i Sverige. Alla ansträngningar koncentrerades på samla den svenska armén i landets södra delar för att stå redo för en överskeppning till Tyskland eller Danmark. För att detta skulle kunna lyckas måste flottan göras klar och det måste också skaffas fram lämpliga transportfartyg. Även i Göteborg gjordes förberedelser till överskeppning, då man här kunde hoppas på att lättare erhålla stöd från sjömakternas eskadrar.

I början av juni anlände den förenade engelsk-holländska eskadern till Vinga. Efter en del diskussioner avseglade den mot Öresund, samtidigt som den svenska flottan lämnade Karlskrona. Det gällde nu att åstadkomma en förening av de båda eskadrarna. Efter en del ytterligare förhandlingar åstadkoms föreningen den 7 juli.

Från sjömakternas sida var man emellertid högst ovilliga att gå till verklig aktion mot den danska flottan. Man var inte heller överdrivet förtjusta i att medverka till en stor svensk trupptransport till Tyskland, så det återstod endast en landstigning på Själland. När väl denna kommit till stånd var den danska positionen ohållbar och man tillgodosåg snabbt de med Sverige förbundna makternas önskemål genom freden i Traventhal. Karl XII:s plan på att gå till anfall mot Köpenhamn omintetgjordes därmed. Utan stöd av sjömakternas flotta riskerade armén att bli isolerad på Själland. 

Nu gällde det alltså att komma till rätta med näste fiende, kurfurst August av Sachsen. Order avgick till den svenske befälhavaren i Tyskland, Nils Gyllenstierna, att gå till anfall mot Sachsen. Gyllenstierna gjorde emellertid allehanda svårigheter och expeditionen blev aldrig av.

I början av oktober skedde så transporten av trupperna till den östra krigsskådeplatsen. Strax innan hade meddelande inkommit om att ryska styrkor gått över gränsen till Ingermanland. Vid ankomsten till Pernau stod kungen ånyo inför ett val. Vilken av de båda fienderna skulle han först vända sig mot?  

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 12:11

Föregående sida: 2.1.3. Karl XII

Nästa sida: 2.1.5. Krigsutvecklingen 1700-1702