Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2:6. Krigsutvecklingen 1700-1702

När Karl XII i början av oktober 1700 anlände till den baltiska krigskådeplatsen satte han genast igång med att försöka skaffa sig en uppfattning om situationen. Snart kom han till uppfattningen att Riga inte var allvarligt hotat, medan situationen vid Narva var bekymmersam. De första ryska trupperna hade visat sig utanför staden den 9 september och några dagar senare var förbindelserna med omvärlden avskurna. Kommendanten Henning Rudolf Horn hade knappt 2 000 man till sitt förfogande för försvaret av Narva och den närbelägna fästningen Ivangorod. Den ryska belägringsarmén omfattade ca 35 000 man stridande. Ett antal ryska stormningsförsök avvisades, men läget var ytterligt besvärligt.

Efter att ha samlat ihop en armé på ca 10 000 man anträdde Karl XII 13 november marschen från Wesenberg. Vid Pyhäjoggi drevs en mindre rysk styrka undan och på morgonen den 20 november inledde man anfallet mot det befästa läger ryssarna upprättat framför Narva. Överraskningen, gynnad av snöoväder, blev total och fienden led ett fullständigt nederlag.

Ett angrepp in på ryskt område var efter en sådan total seger en intressant möjlighet. En del mindre härjningståg igångsattes verkligen under vintern 1700/01, men i huvudsak inriktades planeringen på ett fälttåg mot August II och ett defensivt uppträdande gentemot Ryssland. Efter att ha tillbringat vintern vid Lais samlades armén, förstärkt av nya trupper från Sverige, vid Dorpat. Den 17 juni bröt Karl XII upp därifrån och tågade mot Riga. Planen var inledningsvis att slå den sachsiska armén, besätta Kurland och därefter vända sig mot Ryssland. Mindre svenska styrkor skulle samtidigt sysselsätta ryssarna genom anfall från Ingermanland, Estland och Livland.

Övergången av Düna den 9 juli blev en framgång, men slutade inte med den eftersträvade totala segern. Efter hand hade också hos Karl XII mognat tanken på att framtvinga August II:s avsättning. Augusts svekfullhet hade diskvalificerat honom från att behålla tronen och om inte den polska republiken själv tänkte ta itu med frågan, så fick kungen själv åta sig uppgiften. Krävde detta att kriget fördes in på polskt område, så fick det vara därvid. Det knöts kontakter med oppositionella grupper i Polen, bland annat prinsen Jacob Sobieski som varit en av förlorarna i kungavalet 1697. Armén ryckte in i Kurland, och styrkor trängde in i Litauen för att bistå den med Sverige allierade Sapiehafamiljen. I januari 1702 tågade så den svenska armén in i det egentliga Polen.

I Livland hade under tiden överste Wolmar Anton von Schlippenbach utkämpat en del mindre strider med ryska trupper och vunnit en seger vid Rauge, vilken medfört hans befordran till generalmajor. Den stora ryska övermakten på detta avsnitt oroade Schlippenbach, som begärde förstärkningar. Han fick en del nya trupper, men i rätt blygsam omfattning. Den 30 december anfölls hans styrkor vid Errastfehr av överlägsna ryska styrkor. Hans infanteri blev totalt upprivet.

I Ingermanland hade generalmajor Cronhiort, en veteran från trettioåriga kriget,  också utkämpat en del framgångsrika strider med mindre ryska styrkor. Även till sjöss utkämpades strider. De svenska eskadrar som fanns på Peipus och Ladoga behärskade under året helt den öppna sjön. Under vintern 1701/02 vidtog emellertid ryssarna omfattande nybyggnationer av fartyg.

Under kriget på sjöarna 1702 vann ryssarna överhanden på Peipus. I juli led Schlippenbach nederlag vid Hummelhoff. Under augusti intog ryssarna den lilla fästningen Marienburg och härjade i Livland.

I Ingermanland gjorde ryssarna under 1702 en del smärre raider in på svensk område, medan generalmajor Cronhiort i stort sett nöjde sig med att skydda Nyen. På Peipus uppträdde ryssarna mer aktivt än föregående år, men den svenska eskadern behööll alltjämt herraväldet, intill dess att man i september lämnade sjön. Då framryckte de ryska styrkorna mot fästningen Nöteborg. Då fästningen i stort fick klara sig utan hjälp från Cronhiort var dess öde beseglat. Nyen antändes av svenskarna själva, efter ett falskt rykte om att ryssarna var i antågande.

I Polen hade den svenska huvudarmén under året besatt Warszawa, besegrat Augusts styrkor vid Kliszow och intagit Kraków.

Eftersom Karl XII syftade till Augusts avsättning är det inte orimligt att han prioriterade huvudarmén framför försvaret av provinserna. Efter ett framgångsrikt slut på det polska fälttåget fanns alltid möjligheten att göra en liknande koncentration av armén till Baltikum, för att där återta det som eventuellt kunde ha förlorats under tiden. Att avsättningen av August inte gav det resultat Karl XII hoppades på är en annan historia.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-02-25 18:31

Föregående sida: 2:5. Krigsutbrottet

Nästa sida: 2:7. Den svenska statsledningen efter 1700