Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1.6. Den svenska statsledningen efter 1700

Genom krigsutbrottet uppstod problemet hur styrelsen av landet skulle ordnas när kungen inte vistades i Stockholm.  En möjlighet var att ge rådet ställning som tillförordnad regering, men Karl XII valde en annan väg.

Genom kungliga brev till Krigskollegium, Kammar- och Kommerskollegium, Bergskollegium och Statskontoret den 9 april 1700, fick dessa utökade befogenheter inom sina respektive områden. Statskontoret fick exempelvis tillstånd att själva ändra i fördelningen av de tillgängliga medlen, därvid prioriterande de militära behoven.

Utrikesfrågorna reglerades några dagar senare. I främsta rummet skulle dessa avgöras av Kanslikollegium. De främmande sändebuden uppmanades att kvarstanna i Stockholm. Kanslikollegium skulle i viktiga frågor uppsätta betänkanden för kungens övervägande. De svenska sändebuden instruerades att insända sina rapporter i två exemplar, ett till Kanslikollegium och ett till kungen.  Till sin hjälp i fält medförde kungen delar av Kanslikollegium. I det så kallade fältkansliet kom Carl Piper efterhand att spela en allt mer dominerande roll. Män som Samuel Åkerhielm och Thomas Polus, vilka ägde en betydligt större utrikespolitisk erfarenhet, kom på grund av sjukdom att tidigt lämna den mer ansträngande tjänsten i fält. Piper, egentligen den inrikespolitiske experten, fick därför även överta ledningen av dessa ärenden.

Den i Stockholm kvarblivna delen av Kanslikollegium leddes av kanslipresidenten Bengt Oxenstierna, född 1623. Med en femtioårig erfarenhet av utrikesfrågor var han en stor auktoritet på området. Likt Åkerhielm, född 1639 och Polus, född 1634 var han emellertid klen till hälsan. Temperamentsmässigt skilde det också mycket mellan de försiktiga, äldre männen i kansliet i Stockholm och Karl XII. För männen på hemmaplan föreföll Karl XII:s fördjupande i de polska affärerna som högst äventyrlig och de sökte förgäves påverka kungen till fred med August.

Rådets verksamhet inskränktes i huvudsak till justitieärenden och till ärenden av särskilt stor vikt. Ett nytt organ - den så kallade Defensionskommissionen - från början bestående av åtta kungliga råd,  kom efter hand att få ett större ansvar för försvaret av det egentliga Sverige och provinserna.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 12:13

Föregående sida: 2.1.5. Krigsutvecklingen 1700-1702

Nästa sida: 2.1.7. Utrikespolitiken 1700-1702