Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.1.7. Den svenska utrikespolitiken 1700-1702

Den intressantaste delen härvidlag är naturligtvis förhållandet till stormakterna. För dessa var konflikten i norr viktig inte bara för att den kunde vålla problem för handeln med Östersjöområdet, utan också därför att de krigförande länderna var potentiella bundsförvanter.

De franska ansträngningarna riktade sig både mot August II och mot Karl XII. Så länge det fanns en förhoppning om att någon av dessa båda skulle kunna bli en fransk allierad, så länge var man också angelägen om att åstadkomma ett fredsavtal. När det visade sig att August II lutade åt att ansluta sig till sjömakterna, minskade den franska intresset för en fredsmäkling avsevärt.

Sjömakterna, som lyckats få Danmark att bistå med en kontingent, var naturligtvis angelägna att få tillgång till Augusts trupper. De avtal man hade med Sverige ställde också i utsikt ömsesidiga hjälptrupper.

På svensk sida ansåg man att sjömakterna borde prestera den hjälp som avtalen från 1700 stipulerade. På samma sätt borde Brandenburg, kejsaren och Frankrike fullgöra sina skyldigheter såsom garanter för freden i Oliva. Hos Kanslikollegium i Stockholm uppgjordes efter slaget vid Narva förslag till skrivelser till de berörda makterna. Man betonade landets trängda läge och bad om väpnad hjälp. Tonen föll uppenbarligen inte Karl XII i smaken. Han ville inte komma som en tiggare, utan betoningen skulle istället ligga på att Sverige endast begärde det man enligt gällande avtal hade rätt till. Tonen skulle vara värdig och bestämd.

Klyftan mellan Karl XII och kanslikollegium i Stockholm var tydlig. I Stockholm såg man rätt pessimistiskt på situationen och önskade en snar fred. Karl XII:s efterhand framväxande övertygelse om att en avsättning av August II var det enda sättet att skapa en varaktig fred med Polen stod långt från denna uppfattning. Från Kanslikollegiums sida ivrade man också för att man skulle tillmötesgå sjömakternas begäran om att få en svensk hjälpkår. Man skulle i gengäld begära sjömakternas garanti för att Danmark och Brandenburg höll sig lugna. Kungen var även här negativ. Visst kunde man ställa i utsikt en sådan kår, men någon överlåtelse var inte möjlig i det rådande läget.

Förhandlingarna fortsatte under 1701 och det slöts i slutet av september en ny traktat mellan Sverige och sjömakterna, vari de sistnämnda förband sig att ge Sverige ekonomisk hjälp.

Förhållandet mellan Sverige och stormakterna under de åren påverkades som ovan nämnts också av handelsmässiga skäl. England var exempelvis mycket beroende av svensk tjära och beck för sin flottas behov. Det svenska tjärkompaniet hade monopol på den svenska exporten, vilket naturligtvis påverkade prissättning och utbud. Detta monopol oroade engelsmännen och vid den här tiden började man igångsätta försök med tjärtillverkning i Nordamerika. Det svenska anfallet mot Arkangelsk 1701 och blockaden av de kurländska hamnarna samma år oroade också sjömakterna. För dem var naturligtvis det ideala en situation där Östersjöområdets exporthamnar behärskades av olika makter. Detta skulle leda till ökad konkurrens och mindre beroende av ett gott förhållande till en enskild nation. Ett svenskt herravälde över båda sidor av Öresund eller kontroll över allt fler av hamnarna längs södra och östra delen av Östersjön var för dem ett skräckscenario.

Frankrikes möjligheter att göra sig gällande i Östersjöområdet var begränsade. Den franska flottan kunde inte mäta sig med den förenade engelsk-holländska på öppna havet, utan man nöjde sig i stort med ett intensivt kaparkrig. Franska sändebud uppehöll sig hos Karl XII, men deras möjlighet att påverka den svenska politiken var ringa

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-29 12:15

Föregående sida: 2.1.6. Den svenska statsledningen efter 1700

Nästa sida: 2.1.8. De svenska sändebuden