Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3:18.11.1. Bengt Leijonstiernas meritförteckning

Förteckning uppå de af mig utij Hans Kongl:
Maij:tz giorda Tienster beräcknad ifrån A:o 1690

 

Noter
Åhr

A:o 1690 d. 10

 

Junij kom iag utij Hans Kongl: Maij:ttz tienst för volonyteur under H:r Capitaien Olof Wärnfältz Compag: och blef sedermera Commenderat på skieppet Bohus under Schudbinackt Grefwe Leijonhufves Commando med den Eschadren som skulle gå till Holland men blefwo qwar utij Mastran.

Enligt en vänskapstraktat från 1682 skulle Sverige ställa 12 örlogsfartyg till Hollands förfogande i fall landet blev angripet. Eskadern utrustades också och befälet anförtroddes viceamiralen Cornelius Ankarstierna. Dock strandade hela expeditionen på att Karl XI krävde att den svenska eskadern skulle behandlas som likställd med de engelska och holländska styrkorna. Vilket engelsmännen inte kunde acceptera, då de som bekant ansåg sig ha överhögheten över de farvatten flottorna skulle operera i. På detta sätt slapp de svenska fartygen undan slaget vid Beachy Head som slutade med ett nederlag för de allierade.

Grefwe Leijonhufve = Axel Johan Lewenhaupt (1660-1717), slutligen viceamiral och chef för Göteborgseskadern.

 

A:o   1692 Blef iag Commenderat på Confou skieppet Gåtlandh till Portugall under Commando af Commendeuren H:r Otto Kröyer. Otto Kröyer (1653-1709), adlad Sjöstierna 1693. Under 1690-talet gjorde han ett flertal konvojresor.
A:o 1693 Wart iag Commenderat på Skieppet Stenbocken ått Franckricket under Commando af H:r Commendeur Wärler. Wärler = Marcus Wernle (-1710)
A:o 1695 Blef iag Commenderat på Skieppet Gåtlandh ått Portugal under Commando af H:r Commendeuren Otto Kröyer.  
A:o 1696 blef iag Commenderat uppå Skieppet Stenbocken ått Franckricke under Commando af H:r Capitain Petter Pleij. 1698 på Giöteborg åt Portugal med samme H:re Petter Pleij (-1711)
A:o 1699 Blef iag Commenderat på Fregaten Famma som Commenderades af H:r Capitain Gustaf Mackiler Gustaf Macklier = antagligen identisk med Gustaf Adolf Makeléer (1675-1706), son till justitieborgmästaren i Göteborg Johan M. Tjänade 1690-94 i den engelska flottan.
A:o 1700 Blef iag i nåder avancerad till Archliemästare och blef iag Commenderat på Skieppet Giötta under Expedition ått Seelandh och sedermera på D:o skiepz Esping wedh landstigningen wedh Humble bäck ; och wed hemkompsten Commenderat på Skieppet Gåttlandh med Transporten som öfwer geck ått Perno under Commando af H:r Commendeuren Petter Krock Leijonstierna deltog i landstigningen på Själland 25 juli 1700, som nästan i ett slag gjorde slut på kriget. Sveriges allierade Holland och England önskade inte se Danmark krossat och vägrade medverka till ett svenskt anfall på Köpenhamn. Den danska flottan, det viktigaste målet för angreppet på Danmark förblev därmed intakt. Hade den fallit i svenska händer eller förstörts kunde en större del av den svenska flottans resurser ha disponerats för sjöstriderna i Ladoga, Peipus och senare i den finska skärgården.
A:o 1701 Wartt iag Commenderat på lastdragaren S:t Petter med Transporten ått Libo och der sammastädes strandade under Commando af H:r Lieutnant Abraham Dickman Libo = Libau. Strandningen skedde i november.

 

Abraham Dijkman, avskedad 1715.

A:o 1703 Blef iag Commenderat på Fregaten Postellijon på den Nyenska Expedition under Commando af H:r Capitain Hoog I maj 1703 hade Nyen fallit och tsaren började raskt de första arbetena med byggandet av S:t Petersburg. Efter den svenska eskaderns avsegling inleddes också befästningsarbeten på ön Retusaari.
A:o 1704 Blef iag Commenderat uppå Skieppet Öhland som låg i Mastrand att Confoyera ått Franckricke och under samma Resa kom wij i Achtion under Leijstadh med dee Engelska och blef Blecert (?) och blefwo up brachte till Baytenore och wed hem Ressan strandade på Schagen d. 15 Februarij A:o 1705 om natten mellan Höyen och Ruber Knut under Commando af H:r Commendeuren Gustaf Psilander  

Leijstadh = Lowestoft

 

A:o 1705 Blef iag Commenderat på Skieppet Strallsund som låg i Wijborg, och wij geck öf:r medh Secillia som fördes af H:r Leutn: Jonas Holm och sedermera medh skieppet Stralsund bewistad achtion wed Rettusari under Commando af H:r Capitain Michael Blom De två misslyckade landstigningsförsöken i juni och juli 1705 ledde till svåra förluster. Fortsättningsvis kom de årligen utrustade eskadrarna att nöja sig med blockadoperationer.

Jonas Holm (-1715).

Michael Blum

A:o 1706 Blef iag Commenderat på Fregaten Postelijon under Commando af H:r Capitein Axel Grubb på den nyenska fahrwattnet. Under 1706 gjorde ryska trupper ett försök att inta Viborg, men då den svenska eskadern hindrade all tillförsel sjöledes tvingades ryssarna dra sig tillbaka.

Axel Grubbe (1675-1731)

A:o 1707 Blef iag Commenderat på Fregatten Falcken på nyenska fahrwattnet under Commando af H:r Capitain Sundh. Även 1707 sändes en svensk eskader till Finska viken. Uppgiften var att hålla den ryska flottan instängd och hindra trafik på Narva och S:t Petersburg. Ett problem var att svenska flottan saknade en lämplig övervintringshamn i området.

Kapten Sund = Anders Sund, fången vid Hangö 1714 och död i Moskva påföljande år.

A:o 1708 Blef iag Commenderat på Skieppet Giöteborg på samma fahrwatten under Commando af H:r Sicodbinacht Gustaf Watrang och wart iag i nåder avancerat till Constapel d. 1 Januarij 1708 brände ryssarna bland annat Borgå innan den svenska eskadern hunnit fram till Finska viken. I augusti igångsatte den svenske befälhavaren i Finland Georg Lybecker ett föga välbetänkt fälttåg mot Ingermanland. I oktober tvingades flottan evakuera hela Lybeckers armé vid Kolkämpä. De flesta av arméns hästar tvingades man dock avliva innan embarkeringen.
A:o 1709 Blef iag Commenderat på Skieppet Wachtmeister på samma fahrwatten under Commando af Wälborne H:r Ammiral Lillie och wed hembkomsten Commenderat på Fregatten Falcken under Commando af H:r Capitain Printz då under warande Resa Råckade i Achtion med en dansk Fregatt under Fåhr Wijck som der lätt sig spränga  

 

Erik Johan Lillie, stupad i slaget vid Rügen 28/7 1715

Johan Caspar Printz (1671-1746). Han var född i Stettin och hade deltagit i Arkangelskexpeditionen 1701. Printz var i holländsk tjänst 1707-1708. Striden ägde rum i närheten av Danzig och nämns också i ett av Psilanders brev till Anton Johan Wrangel.

A:o 1710 Blef iag Commenderat med Fregaten Falcken ått Nyen på hwilcken iag då hadde upbördh under Commando af H:r Capitain och Baron Uglla  

Johan Uggla (1673-1736). Son till amiralen Claes Uggla.

A:o 1711 Blef iag Commenderat med samma Fregat på den Gåtlänska Espedition under samma H:res Commando  
A:o 1712 Om wåhren gick wij på kryssning med samma Fregatt under Commando af H:r Capitain Gustaf Kool och wed hembkomsten blef H:r Capitain Gustaf Grubb Commenderat att föra Fregatten till Helsingfors, hwarest wij bekom H:r Capitain Rumf,  

Gustaf Kohl (-1718)

 

 

Capitain Rumf = Paul Rumpf, avsked 1720

A:o 1713 Blef iag Commenderat på Skeppet Enigheten med H:r Ammiral Gustaf Wattrang  
A:o 1714 Commenderades iag att medttagga Skieppet Wachtmeister hwar med wij geck ått Hangö ud under Commando af H:r Capitain And. Gran.  

 

Anders Graan (-1718)

A:o 1715

A:o 1716

A:o 1717

Blef iag med förb:nde Skiep Commenderat till Stockholmisk Esquadren  under Commando af H:r Commendeur Herman Snack  

Herman Schnack (-1734), under 1690-talet i holländsk och engelsk tjänst.

A:o 1719 Blef iag med Skieppet ut Commenderat på Krysning som Commenderades af Commendeuren Wälborne H:r Anton Johan Wrangell och under samma Krysning den 24 Maj Råckat i Achtion med 7 St:n Ryska skiep som oss til fånga togo utj hwilcket fångenskap iag satt till åhr 1721 då freden slötz och alt in till denna dato förrättat Constapels Tiensten Anton Johan Wrangel (1679-1763). I utländsk tjänst 1701-1704. Så småningom  viceamiral, greve, riksråd och serafimerriddare. Striden vid Gotska Sandön var en ojämn historia som påminde om Psilanders strid vid Orford Ness. 6 ryska linjeskepp och en brigg om sammanlagt 312 kanoner mötte en svensk styrka som omfattade ett linjeskepp, en fregatt och en brigantin om sammanlagt 88 kanoner. Den grevliga ätten Wrangel af Sauss för till minne av striden ett vapen vari ingår en svensk flagga mellan fem ryska.
  Stockholm d:n 27 Novemb:r A:o 1727

Bengt Leijonstierna

Källor: Lewenhaupt, A., Karl XII:s officerare. - Stockholm, 1920-1921 ; Börjeson, H., Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 1700-1799. - Stockholm, 1942
Krigsarkivet, Meritförteckningar Flottan
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 08:57

Föregående sida: 3.3.2.2.11 Arklimästare Bengt Leijonstierna

Nästa sida: 3.3.2.2.12 Arklimästare Gabriel Manbergh