Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.3.2. Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender 23/8 1704

I Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender var "bevakningen" av Psilanders öden mycket blygsam. Den första redogörelsen återfinns i nr 34, daterat 23 augusti 1704.

London den 1 Augusti.

I går kom en Enspännare ifrån Jarmouth med berättelse / at Wice Admiralen Whetstone med sin Esquadre hade mött ett Swänskt Örlogskepp af 50 Stycken / hwilket hade några Köpmanskep i sitt fölie dem det conwoijerat / och efter den Swänske Capiteinen ey hade welat stryka / wore det dem emellan kommit till slags / och efter ett skarpt fächtande / hwar wid wåra förlorat 70 Man / det Swänska Örlogskeppet med des medhafwande Coufardiefarare tagit / och upfört til Yarmouth. I dag är Hennes May:tt Drottningen til S:t James ankommen / Hwarest öfwer denne händelsen nu i afton Rådet är tilsamman.

Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender
1704, nr 34
23 Augusti 1704

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.3.3.1. Daily Courant 31 juli och 3 augusti 1704

Nästa sida: 3.3.3.3.3.3. Leijoncronas brev till Karl XII 1/8 1704