Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.3.4. Psilanders brev till Leijoncrona 2/8 1704

Strax efter ankomsten till England underrättade Psilander envoyén Leijoncrona om det inträffade och bad om dennes bistånd.
 

Högedel och Wällborne Hr Envoyé

Ehuruwäll min ankompst med Kongl. Maijtz af Swerige Convoy-skiepp hijt till Orten, lärer Hr Envoyén för detta wara bekant, så har iag dock icke bort underlåta Hr Envoyén härmed ödmiukel. att upwachta, efftersom mig icke permitteras min skyldighet och der wid hängiande angelägenhet i egen Person att afläggia, med ödmiuk, hörsam begiäran det täcktes H. Envoyén dersammastädes wid Kongl. Håfwet således begå, att mig måtte tillåtas komma upp till London, att öfwersända Relation till Swerige, huruledes iag är blefwen handterat, sampt få tillstånd, att låta föra mine blesserade i land, därsammastädes låta försee dem med behörig Skiötzel och förfriskning : Detta som der är mig högst angeläget, så förmodas sådant af Hr Envoyén bringas till des önskan och hos honom winna ett gunstigt bifall. Förblifwer deremot med största esthime

Wälborne Hr Envoyéns
Ödmiuke Tienare

Gustaf Psilander

Skieppet Öhland
till ankars wid
Bay de Noor
d 2 Aug 1704

 

Riksarkivet
Anglica, vol. 188

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.3.3.3. Leijoncronas brev till Karl XII 1/8 1704

Nästa sida: 3.3.3.3.4. Reaktionen i England