Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.4.2.Psilanders brev till Leijoncrona 8/8 1704

Wällborne Herr Envoyé
Högtde Gunstige Herre

Herr Envoyéns Angenähme Skrifwelse af d. 5 hujus, har iag nu i dag ehrhållit, och der uthur förnummit, det Hr Envoyén täcktz låtit sig till all gunstig befordran wara angelägit, hwad iag i mitt förra Bref omrörde, så att ordres nu snart lära stå att förwänta, hwareffter man utj denna widrigheten kan hafwa sig att rätta, Hr Envoyén är iag deremot mycket obligerad ; Och som Hr Envoyén deriempte begiärer en Uthförlig Relation om den med de Engelske hafde Actionen, så har iag, som den nu i hastighet har kunnat sammanfattas, effter det begrep, som wid sådant tillfälle som nogast har kunnat gifwas, den samma Hr Envoyén intet bort underlåta ju förr ju häller att tillställa, hwilken Hr Envoyén till des omständigheter Tienstödmiukel. recommenderas ; warandes elliest mig högst angelägit, att skieppet nu med det fordersampste må få bringas utj någon Tienlig hambn, däräst det med master och alt annat tilbehör behörigen kan blifwa försedt. Förblifwandes i det öfrige som iag ock är

Wälborne Hr Envoyéns
Ödmiuke Tiänare

G. Psilander

Skieppet Öhland
d. 8 Aug 1704

Riksarkivet
Anglica, vol. 188

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: april 30, 2001.
Föregående sida: 3.3.4.1. Leijoncronas åtgärder

Nästa sida: 3.3.3 3. Psilanders tredje brev till Leijoncrona, daterat 13/8 1704.