Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.4.3. Psilanders tredje brev till Leijoncrona, daterat 13/8 1704

Mitt sidsta till Hr Envoyén har warit med Påsten ifrån Kottom dat. d: 8 hujus, hwarjempte fölgde den begiärte Relation sampt Ett ā parte Bref till Kongl. Cammar och Commercie Collegium, som i hastigheet under H. Envoyens Couvert icke blef inneslutit, och således om des richtigheet så mycket mehra twiflar, som Hr Envoyén effter önskan det samma icke lärer kunna recommenderat, skulle derföre giärna önska, at sådant ännu på all widrig händelse kunde låta sig giöra. Och som elljest detta här liggandet ännu beror in Statu quo, utan att derom kunna ehrhålla någre Ordres, och Hr Baronen och Capitainen Wachtmeister nu är sinnad att resa upp till Londen som ock detta wid öfwerkombsten Wälb.ne Hr Envoyén lärer tillställa ; Altså är iag å Nyo föranlåten medelst detta Hr Envoyén att komma till beswär med Ödmiuk hörsam begiäran, honom täcktes med alfwar derpå arbeta, det måtte iag uhr arresten blifwa endtledigad och Kongl. Maijtz Skiepp och folck ställas på frije fötter, och icke som Fiender och Illgiärningz Män liggia här androm ett Spectaclee, hwilka procedures der de icke snart skulle ändras, utan än wijdare wara Enom till uppehåld, nödgas Hans Kongl. Maijt sådant till alla des irum (?) Partier i diupaste underdånighet att gifwa tillkiänna : williandes i medlertid förmoda, att Hr Envoyén å des dragande kall och Embetes wägnar, Såsom dem iag i detta Måhl intet giärna will hafwa förbij gådt ; alt sådant omständel. härå Hr Envoyéns gunstiga Swar och bijfall med förblifwande

Wälborne Herr Envoyéns

Ödmiuke tiänare

G. Psilander

Uti Arresten på
Engelske Örlogskiepp
till ankars wid
BaydeNoor
d. 13 Aug 1704

Riksarkivet
Anglica, vol. 188

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 23, 2001
Föregående sida: 3.3.4.2. Psilanders andra brev till Leijoncrona, daterat 8/8 1704

Nästa sida: 3.3.4.4. Frigivningsbeslutet

.