Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  2.3.4.1.1.1. Galliothen Regina

Handelsmannen och Borgaren i Stockholm H: Werner Gröen lät föredraga Rätten ; huruledes en des Fahrkost och Gallioth Regina ben:d, kommandes från Franckrijke, hwarpå en Skieppare Michel Giese ; skall wara upbracht och anhollen i Engelland, och af honom fordras bewijs, hwarföre han i föllie af det Höglofl: Kongl. Commercie Collegii medhafwande Siöpass icke haar intagit och till Diepe i Franckrijke öfwerfördt en Ladning Tobacksbladh ; som i bem:te Siöpass specificeras begiärandes fördenskull, att H: Amija och H: Tham, hwilcka samma Tobacksladning skieppa skulle, motte inför Rätten afhöras, huru det haar kommet till, att bem:te Gallioth icke intagit bem:te Last, hwarpå de sig uthlåta och forklarade, att Galliothen hade Anno 1703 sidst i Decembri för Marstrand inkommit i Giötheborg Skiären, och war barlastat ärnandes sig till Bourdeaux i Franckrijke, att afhämpta en Ladning Wijhn och annat, som där för honom låg i beredskap, Och effter han allena hade barlast inne ; och ärnade sig till Franckrijke ; hade H: Amija och H: Tham befrachtat honom att med detsamma gå til Diepe med en ladning Tobacksbladh ; hwartill det Kongl. Commercie Collegii Pass förskrefwet och uthtagit war ; Men Alldenstund bem:te Pass något länge fördrögde under wägen från Stockholm, föll här in en så hastig starck Winter, att Revieret tillfrust och med is belagt war, så att Galliothen omöijelig kunde upkomma, och intaga bem:te ladning Tobaksbladh, med mindre han skolat afbijda till Föråhret eller Wåhren, då H: Amija och Tham gierna welat honom dermed effter Passets innehåll expediera. Men Alldenstund dhet mehra angelägit war, att få den i Bourdeaux inköpta Återlasten tillbaka, än att Skiepparen sin Reesa här försumma skulle, dij Resolverade med hr Redarens Consens, att låta mehrbem:te Gallioth på det undfångna Passet gå Barlastat härifrån till Bourdeaux, contesterandes på sina Samwetten, och i Edz Stads, att detta är rätta Sammanhanget af denna Reesan ; och allena Orsaken, hwarföre den Ladning Tobacksbladh här icke intagen af skieppet blef , som Kungl. Cammar-Collegii Pass Specificerar, hwarhwid bewilliades Hr Gröen uppå begiäran en Attest under Stadens Sigill och Secreterarens underskrift.


Göteborgs RR och Mag. protokoll AIA:35, 30 maj 1704
GLA


31/5 1704 skriver Kommerskollegium till Leijoncrona angående uppbringadet av Regina, vilken av en engelsk kapare blivit förd till Rye.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.4.1.1. Warner Groens fartyg

Nästa sida: 2.3.5. De svenska köpmännens klagomål