Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.2.4.3. Magnus Skepsgård (1686-17??)

Med Öland på utresan fanns också Magnus Skepsgård, son till borgmästaren i Falkenberg Germund S. Magnus Skepsgård hade en brokig karriär, först vice häradsfogde 1700, därefter notarie hos häradshövding Timoteus Polus. I Lewenhaupts "Karl XII:s officerare" sägs att Skepsgård 1704 blev volontär vid flottan och den 28/7 samma år tillfångatagen av engelsmännen. Därefter ska Skepsgård ha tjänat tre år i holländska flottan. Vid hemkomsten övergick han först till armén för att 1719 återgå till den civila sektorn.

Frågan är dock om Lewenhaupt tolkat uppgifterna korrekt. I sina meritförteckningar säger Skepsgård inte att han blivit volontär vid flottan 1704, utan "1704. Reste iag såsom Volonteur med dåwarande Commendeuren H:r Gustaf Psilander, uppå dess convoj resa til Franckrijke, och blef efter ett skarpt fächtande utj den samma åhr d. 28 Julii med en hehl Engelsk Esquadre håldne Siöaction, med skieppet och hela besättningen fångne och til Engeland upbracht, derifrån förfogade iag mig til Holland och på Öhrlogz skieppet Gripskerk åhr 1705-1706 För under Lieutenant tiente och min devoir wid åthskillige occasioner wijste" (1)

Om Skepsgård verkligen tillhörde flottan och ingick i Ölands besättning, skulle han då använt ett sådant ordval? Dessutom förefaller det underligt att en besättningsman under pågående konvojresa skulle lämna fartyget. Inte minst med tanke på att ungefär 50 man dödats eller sårats i striden vid Orford Ness. En troligare tolkning av ovanstående citat är nog att Skepsgård följde med Öland mer eller mindre som passagerare. Om han helt saknade marina erfarenheter, men tänkte råda bot på detta genom en tjänstgöring i holländska flottan är det väl sannolikt att utresan ägnades åt ett visst mått av förberedande studier. Hade Skepsgård varit en genuin volontär vid svenska flottan, alltså ingått i något av volontärkompanierna, förefaller "auskultant vid kammarrevisionen 1707" också som en udda fortsättning på två års tjänstgöring vid holländska flottan. För övrigt kan man undra om en svensk "gröngöling" verkligen skulle ha utnämnts till underlöjtnant i holländska flottan.


(1) Riksarkivet, M 1168.

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: april 26, 2001.
Föregående sida: 3.3.2.4.2 Carl Johan Boije

Nästa sida: 3.3.3. Utresan