Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.1.A. De viktigaste stapelstäderna underrättas

Till Magistraten i dhe förnemste stapelstäder, notification at ConvoyCapiteinen Psilander uppå skieppet Öhland, lährer med det första wara i Sundet färdig at convoyera Couffardieskieppen

Noter:
Såsom hans Kongl. Maij:t trafiquerande och i skiepsrederij intresserade undersåthar anhållit, att Kongl. Collegium wille låta sig wårda om dheras sjöfartz säkerhet, serdeles med befordrande till [?] convoy, som dheras skepp giörligast kan guarantera och beskydda, emoot dhe i krig warande siömakters Commissfarare och Capare, som dhem hwariehanda förolämpande och wåldsamhet i dheras frija fart tillfoga, altså hafwa wij deröfwer corresponderat med Kongl. Maij:ts Ammiralitets Collegio, hwilcket låtit afgå ordres till Capiteinen Psilander, att han med dess anförtrodda skiepp Öhland, som till att wara så mycket närmare wid handen, öfwer wintern har legat i Marstrand, skall ofördröijeligen infinna sig i Sundet och dersammastädes tillhopasambla dhe dher färdiga Coffardieskieppen, och med dhem Convoyresan oförsumligen anträda ; Man kan fundera över vilka svårigheter det innebar med dåtidens kommunikationer att från Stockholm (och Karlskrona) organisera Ölands utrustande och färdigställande till en viss tidpunkt och samtidigt försöka se till att så många handelsfartyg som möjligt fanns på plats i Öresund när Öland anlände. Så dröjde det också till slutet av maj, en månad senare än tänkt, innan Öland fanns på rätt plats. Det påföljande dåliga vädret tvingade sedan fram ytterligare 1 1/2 månads uppehåll i Marstrand. Hur många av de fartyg som i början av april planerats ingå i konvojen fanns kvar så länge?
dhet willen fördenskull gode Män sådant straxt antyda dhe trafiquerande å Eder ohrt, och dhem till rättelse låtta wetta, att när åfwannembde Convoy Capitein giörligast sökt i säkerheet at bringa, så wähl de skiepp och fahrkåster, som till Holland, som och dhe, hwilcka till Engeland sig ärna, skall han sedan convoyera dhe som till Portugall och Spanien destinerade Heysandt förbij, och när han dhem i sin kosa lembnat går han med dhe till Frankrijket ärnade in emoot Rochelle, därest han inlöper och uppehåller sig der i 14 dagar a 3 weckor, att afwachta dhe ifrån Bordeaux och andra Fransöske hambnar kommande swenska skieppen och dhem jempte dhem som han i siön kan anträffa, hwarifrån hwariehanda andra ohrter komma kunna, under sin Convoy taga, och sig derifrån på hemresan begifwa. 

RA, Kommerskollegium
Huvudarkivet
Registratur
B I a:51
Jan-juni(?) 1704

 

 

 

 

Heysandt = Ile d'Ouessant.

Detta meddelande skickades ut till följande stapelstäder:

30/3 till Stockholm
2/4 till Nyköping
30/3 till Norrköping
2/4 till Söderköping
30/3 till Västervik
30/3 till Kalmar
30/3 till Karlskrona
30/3 till Karlshamn
2/4 till Kristianstad
30/3 till Göteborg
2/4 till Halmstad
2/4 till Uddevalla
2/4 till Kungsbacka
2/4 till Strömstad
1/4 till Gävle

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juni 17, 2003.

Föregående sida: 3.3.1. Psilanders instruktion

Nästa sida: 3.3.2. Skeppet och besättningen