Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.1.9.1. Psilander i kyrkböckerna 1714

I Amiralitetsförsamlingens födelse- och dopbok, en åtminstone i mikrokortsutgåvan en inte alldeles lättläst handling, kan man här och där hitta Psilanders namn. Inte bara vid barnens dop, utan också i samband med att han eller hans hustru stått faddrar. Ofta för andra officerares barn och tillsammans med medlemmar ur i sammanhanget lika välbekanta familjer. Emellanåt dyker det emellertid också upp sparvar i tranedansen, människor vars marina anknytning är mindre uppenbar. Kanske släktingar, grannar eller bekanta, men sådant är nu inte alldeles lätt att utreda.
Datum: Text: Noter:
6/1 1714 Af H:r Wenerd: H:r Capt: Humpas Maria

Test: Amiral Sparre, vice Amiral Lews fru, Schoutb: Psilander, Capt: Undbehagens fru, H:r Capt: Falk, Fröken Wachtmeister

Hans Humpa (16??-1736), överstyrman 1702, eo skeppskapten 1712.

Claes Sparre, Carl Henrik Löwens hustru Maria Abrahams, Psilander, sannolikt kapten Carl Henrik Umbehavens hustru Anna Dorotea Henck, dotter till Michael Henck samt kaptenen Mathias Falck (16??-1716), för övrigt gift med en viss Helena Humpa. Fröken Wachtmeister är svårare, då det finns kandidater inom såväl Björkö-, Mälsåker- och Johannishusgrenarna.

10/1 1714 Af  Mag: Fulth M:r Wilhelm Smithz Wilhelm

Test: H:r Amiral Sparre, fru Amiralinna Ruuth, H:r Schoutb: Psilander, Fruu Schoutbynachtskan Örnfelt, H:r Scheldon, Fruu Cap:ska Bla...

Skeppsbyggmästaren William Smith, död 1732.

Claes Sparre, hans syster Anna Magdalena (1675-1756), Psilander, Jonas Fredrik Örnfelts hustru Eva Catharina Schaey (1684-1767), skeppsbyggmästaren Charles Sheldon (1664-1739) och en oidentifierad kaptenska.

 

29/3 1714 Af Mag: Fulth H:r Capt: Ströms Margareta

Test: Hr Amiral Sparre, H:r Schoutbinacht Psila..., H:r Capt: Palmgr... H:r Amiral Wattr..., H:r Amiral Wer..., H:r Capt: Nyman

Nils Ström (1664-1740), kapten och lotsdirektör.

Boken är skadad. Om uppställningen är enligt föregående exempel skulle det vara fru Psilander, kapten Magnus Palmgreen (1671-1725) och amiral Gustaf Wattrangs hustru Catharina von Rosenfelt (1666-1725). H:r Amiral Wer.. torde avse vice amiralen Olof Wernfelt eller hans fru. Kapten Nyman hette Mathias N. (16??-1725)

5/5 1714 Af H:r Magis: Fligel: Skepp. Zachris Palmlöfz Jeremias

Testes: H:r Schoutbinacht Psilander, Capit: Grubs Fru, Vinskiänken Carl Eckert, Leutnant Ekencrantz hustru, H:r Johan Hollmbergh, Mester Mattis ... hustru

Här kan man naturligtvis spekulera över skeppare Palmlöfs relation till Psilander. Granne, släkting eller hade Psilander intressen inom handeln? Troligast är dock att Palmlöf var underofficer vid amiralitetet.

Kapten Grubbs fru är inte alldeles lättidentifierad då det fanns ett par kaptener Grubbe vid den här tiden. Löjtnant Ekecrantz hette Daniel och var gift med Helena Bröms. Övriga får tills vidare stå oidentifierade. 

21/5 1714 Af H:r Frod: Casseur Edvard Rahms Lovisa

Test: Högwälb:ne H:r Amiral Sparre, H:r Schoutbinacht Gustaf Psilander, H:r Proviantmästaren Anders Psilander, Högwälborna Amiralin: Fru Catharina von Rosenfelth, H:r Schoutbinacht Ehrenschiöldz fru, Capteinskan fru Maria Lübken

Edvard Rahm (16??-1721), kassör vid amiralitetets krigsmanskassa 1711.

Bekanta namn inledningsvis. Nils Ehrenskiölds fru hette Lovisa Anckarstierna (1680-1729) och var dotter till amiral Cornelius A. Fru Lübken är tills vidare bara ett namn. 

?/6 1714  

 

 

 

Högwälb: H:r Ammiral Wattrangz fru, H:r Schoutbynacht Psilanders fru, Sahl. H:r Capitein Ankarfeltz fruu, H:r Capitein Spaldingz fruu

Mycket svårläst. Det tycks som amiral Sparre förekommer längre upp, liksom en greve Wachtmeister och möjligen kapten Grund samt en sekreterare Johan T... Det stora antalet vittnen och deras sociala ställning antyder att barnet var av fin familj.

Den salige kapten Ankarfelt hette Johan, död 1698 som artillerikapten. Änkan Brigitta Gyllenspak (1658-1728) var dotter till amirallöjtnanten Anders Gyllenspak. Kapten Mikael Spaldings fru hette Sara von Löwen och var dotter till Carl Henrik von L. Enligt Lewenhaupt och Börjeson ska Spalding ha blivit kapten först 1715.

27/10 1714 Af Mag: Fulth, Skiepp: Klingz Hans Petter

Test: H:r Major Raabe, Schoutb: Psilanders fru, Capt: Nyman, Capt: Humpas fru, Casseur Brink, H:r Fleegz fruu

 


Många bekanta namn: Holmmajor Carl Raab (1659-1724), den tidigare omnämnde Mathias Nyman och fru Humpa. Kassör Brinks identitet är ännu oklar. Hr Fleeg hette Eric och var sedan 1706 amiralitetspredikant.

 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-05-26 18:25

Föregående sida: 5.1.9. 1714 : ett märkesår

Nästa sida: 5.1.9.2. Psilander och 1714 års sjötåg