Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.2. De båda sidornas förluster

Förlusterna på svensk sida är väl dokumenterade. Psilanders rapporter och den anonyma relationen i UUB ger samstämmiga uppgifter om skadorna på Öland och antalet stupade och sårade besättningsmän. Besättningsmännen namnges dessutom i en bilaga till Psilanders första relation. (1)

Trots detta har det rått en del förvirring kring antalet stupade och sårade. Tornqvist säger 16 döda och 27 sårade. Hans siffror har anammats av Gjörwell och Gyllengranat. Att det riktiga är 16(17?) döda och 37 sårade framgår klart av källorna. (2)

Den engelska sidans förluster är inte lika välkända. Psilanders egna relationer innehåller inte några uppgifter om detta. "Uppsalarelationen"  säger bara att 15 man på Worcester stupade för Ölands första bredsida. Munthe refererar senare rapporter från Psilander som ska innehålla uppgifter om att tre engelska fartyg måste undergå grundliga reparationer. Totalt ska man på engelsk sida ha förlorat 4-5 gånger mer folk än Öland. (3)

Kapten Butler redovisar i sitt brev av den 31/7 de förluster som åsamkats Worcester. 8 döda och 34 sårade, stormasten illa skadad, 24 skott genom skrovet, skador på rigg och segel, fyra kanonlavetter sönderskjutna och (en?) kanon sprucken. Vidare hade två skeppsbåtar skadats, en så illa att man tvingats kapa trossen. Worcester hade också varit inblandad i en kollision med Litchfield på morgonen den 28, varför behovet av reparation inte bara berodde på striden med Öland. (4)

Assistance loggbok redovisar liknande skador. Skott i skrovet, segel och rigg sönderskjutna, skador på stormasten. 2 man stupade och 8 sårades på fartyget, som dock bara deltog i striden ungefär 1 1/2 timme, varefter man drog sig ur för att reparera. Reparationerna var just klara och kaptenen hade beordrat sin löjtnant att göra 50 man klara för äntring när Psilander gav upp. (5)

I en inte alldeles lättläst loggbok från Dover sägs att 3 man stupade och flera sårades. Dover låg under större delen av augusti i Harwich för reparationer. (6)

Newcastle fick enligt loggboken betydande skador i rigg, men samma källa nämner endast 2 döda och lika många sårade. Efter striden följde fartyget med eskadern till Norge, så dess skador var i alla fall inte så allvarliga att man måste söka hamn. (7)

Dragons kapten begär i september en grundlig översyn av fartyget, men hänvisar då bara till dess höga ålder och att det inte varit föremål för en ordentlig genomgång på mycket lång tid. (8)

Winchesters loggbok innehåller inget om skador på fartyget och de var i alla fall inte större än att man kunde följa med resten av eskadern till Norge. Däremot hade 3 man stupat och 28 sårats, varav 4 var "dismembred".  (9)

Chesters loggbok ger inga uppgifter om vare sig skador eller stupade/sårade. (10) Enligt Dragons loggbok deltog Chester heller inte i striden. (11)

Sorlings torde inte heller ha deltagit i striden, utan nöjt sig med att samla ihop de svenska handelsfartygen. (12)

Litchfield hade blivit illa åtgången i kollisionen med Worcester, men var inte heller värre däran än att fartyget kunde fortsätta mot Norge. Loggboken nämner endast att "our Boatswain slain'd". (13)

 

De engelska förlusterna: en sammanfattning

 

Att tre engelska fartyg blev så illa åtgångna att de måste genomgå grundliga reparationer är av allt att döma en viss överdrift. Worcester och Dover hade omfattande skador, men i det förstnämnda fallet berodde dessa delvis på en kollision med Litchfield. Dragons kapten begärde också en grundlig översyn av fartyget, men det berodde så gott som uteslutande på att fartyget var gammalt och inte reparerats på länge.

När det gäller förlusterna i manskap så tycks de ha uppgått till ca 20 stupade och antagligen drygt 80 sårade. Om loggböckernas siffror inte innefattar marinsoldaterna kan förlusterna förstås vara ännu något högre.


(1) Ett utdrag redovisat av Munthe. På några punkter är detta emellertid missvisande och ofullständigt. Så ingick exempelvis inte arklimästare Boije i Ölands besättning (detta står också i Psilanders lista), överstyrman Rääf hette Gisel i förnamn och medelstyrmannen hette Nils Swart. Munthe, A., Gustaf von Psilander. - 2 uppl. - Stockholm, 1922, s. 22-23

(2). I "Uppsalarelationen" sägs 17 döda och 37 sårade.

(3) Ca 70 stupade och en totalsiffra på mer än 200 stupade och sårade? Siffrorna förefaller tilltagna i överkant med tanke på att Chester och Sorlings inte alls tycks ha deltagit i striden och Dragon endast hann ge en bredsida innan striden var över. De engelska fartygen gick in i striden efterhand som de kom i fatt Öland, gick ur för att reparera och återkom. Man kan lätt inse att det inte vore möjligt för nio fartyg att omge det ensamma Öland så att alla skulle kunna få fritt skottfält. Winchester, Newcastle och Dover kom i fatt Öland först och i synnerhet det sistnämnda fartyget fick allvarliga skador, se Whetstones rapport.

(4) ADM 1/1466, Public Record Office. Samma brev som i utdrag finns återgivet i Portland papers, vol VIII, se kapten Butlers relation. För skadorna genom kollisionen, se Whetstones rapport.

(5) ADM 51/4118 (Captain's Logs), Public Record Office

(6) ADM 52/149 (Master's Logs), Public Record Office

(7) ADM 52/76 (Master's Logs), Public Record Office

(8)  ADM 1/2092 (Captain's Letters), Public Record Office

(9) ADM 51/4396 (Captain's Logs), Public Record Office

(10) ADM 51/194  (Captain's Logs), Public Record Office

(11) ADM 51/4167 (Captain's Logs), Public Record Office

(12) ADM 51/4347 (Captain's Logs), Public Record Office ; ADM 52/291  (Master's Logs), Public Record Office

(13) ADM 52/217 (Captain's Logs), Public Record Office

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-09-19 20:37

Föregående sida: 3.3.3.3.1.2.5. Ur Assistances loggbok

Nästa sida: 3.3.3.3.2.1. Worcesters skador