Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.3.3.1. Hans Ankarstiernas brev till Anton Johan Wrangel

Wälborne H:r Capitain min högtährade H:r Broder

Noter:

Wrangel hade blivit eo skeppskapten 13/9 1709.

Jagh kan ey aflåta at upwachta mon Frere och gratulera honom till gouweneurskapet i Calmar och öfwer ... men hade iag hellre seet att iag hade haft dhen lyckan af brors goda selskap här i Carlscrona, Guvernörskapet i Kalmar är säkert skämtsamt. Wrangel blev utsedd till chef över den grupp fartyg som låg infrusna, inte till kommendant.
nu är bussarne hemkomna Ewert Taube, Carl Wachtmeister och Siöstierna så att det är temlig roligt nu och ha wij mest wår rendezvous på Caffehuset, Evert Didrik Taube och baronen Carl Hans Wachtmeister. Vilken av de många "Siöstiernorna" som avses vet jag f.n. inte.
dherest Cort och terningar regerar bra och rullar penningarne uhr dhen enas och i dhen andras byksäck, Om man ska tro Carl Tersmeden var en stor spelförlust en viktig anledning till att Taube ett par decennier senare lämnade över sin dotter Hedvig till Fredrik I. Byxsäck = penningpung.
Elliest beer iag om förlåtelse att iag tager mig dhen frijheten och incomenderar min bror medh en Commission nembligen att bror behagade wara så god och be skieppar Hellebergs hustru som är på Wolgast att du får mina siortor som hon hade att sy för mig och send dhem med någon som reeser ifrån Calmar antingen dhe äro ferdiga ell:r ey, om iag kan wara bror till någon tienst igien här å orthen så skall iag af alt mitt hierta dhet gierna giöra,  

 

Wolgast var ett mindre fartyg.

Helsa Spaldingen, Här passerar intet nytt uthan Schoutbynacht Wernfelt och Landzhöfdingen är igienkomne, och Capitain Stierna skall gå uth och Cryssa, Michael Spalding (1684-1741). Vid den här tiden underlöjtnant. Senare gift med C. H. von Löwens dotter Sara

Olof Wernfelt (1654-1731). Landshövding i Blekinge var friherre Göran Adlersten (164?-1713).

Erland Stierna (1676-1730), 1717 adlad Hederstierna.

iag förblif:r så länge iag lefwer,

 

Min högtährade H:r Brors

Carlscrona d. 4 Dc: (?)

Skyldige Tienare
Hans Ankarstierna

P:S: H:r Carl Wachtmeister som iag nu skrifwer brefwet hoos låter tusendfalt helsa bror. Adieu


Kungliga Biblioteket, L.20:2:3

 

 

 

Med största sannolikhet är brevet skrivet i slutet av 1709. Wernfelt blev viceamiral i juni 1710 och de händelser Ankarstierna beskriver är antagligen delvis samma som Psilander omnämner i sina båda sista brev till Wrangel.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 15:06

Föregående sida: 5.3.3. Hans Ankarstierna (1678-1739)

Nästa sida: 5.3.4. Överkommissarien Salomon von Otter (1647-1732)