Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

Ölands journal för juni 1703

Junij

      Noter
Måndagen 1 Winden Emellan WtS: och S:W: stundom een styf- och stundom een Laber Kuhlt, man hafwer för detta dygnet till i natt Kl: 3 då wij gingo öfwer stag för nordwägen, umtränt Soggendahl, Cowrsen wart NNW: effter gissning 10 Tyska mijl och från Kl: 3 om morgonen till Kl: 12 dagen Cowrsen StO 1/2 ostl: 5 mijhl haf:r för detta dygnet intet kunnat observera Solens latitudo medelst det wij woro något när under landet nordwägen ;  

 

Soggendahl = Sokndal, sydost Egersund. Inte långt från Lindesnes, som man siktade redan den 29 maj.

  2 Dito, winden detta dygnet så wähl som Cowrsen hafwer warit föranderl: emellan NWtW och SWtS stundom een styf Kult och stundom något magrare wäder och hafwer wij gådt med små segel och Refwade märssegel idag Kl: 10 kom een fransk Capare utij Flåtan som Jagade effter een liten Zeewesk Fisk huckert och söckte beskydd, wij skåtom effter Caparen några skått sedan gick han sin väg, wij hafwom intet kunnat observerat Solens Altitudo medan det warit så töcknigt wäder, Rächnar Cowrsen effter gissning behållet SSW: 19 mijhl ; för detta dygnet ;  

 

 

Zeewesk Fisk huckert = en fiskebåt från Zeeland.

 

  3 Dito, winden emellan NW: och SSO, wij hafwom hafft Känning af Dogers bank ; men hafwer Continuerligt brukat lodet stundom diupare och stundom grundare med sand af steck grund, hafwom wij hafft någen litet disput om wårt bestick medan wij intet kunnat hafft högmätningen effter gissningen Rächnar Behållen Cowrs SSW: 17 mijhl ;  
Torsdagen 4 Dito, winden emellan SSW och S:O: utij dagningen när 5 gl: war uthe på hundewachten fingo wij 4 st:n Franska Ohrlogzskepp i sichte med een liten Advic Jacht som giorde Jacht på den Lilla Zeeweske Caparen som förleden d. 2 kom under wårt beskydd. den franska Commendeuren sende en Leut:n ombord frågandes oss om denne huckert war under wårt Confoij men kunde wij det intet med någen Reson bekräffta då måtta han blifwa Prijss, de lät och informera sig om något nytt, men som wij intet wiste Begärte de att alla skeppen som woro under wårt Convoy måtte wijsa sina Flaggor, som och skedde och de med största höfligheet gingo sin wäg eij viciterandes wår Flåta, I dag Kl: 12 befunno wij oss på 55 g:r 22 mit norder poly högd och 18 Fambn diupl: På Dogers bank. Den franska styrkan stod under befäl av Saint-Pol-Hecourt. Den hade seglat från Dunkerque 29/5 (sv. stilen). Eskadern bestod av fartygen Salisbury, Milford, Ludlow, L'Adroit och den lilla kaparen La Fortune. Se: Malo, H, La grande guerre de corsaires... - Paris, 1925

Psilander fick bara anta svenska fartyg under sin konvoj och hade därför ingen möjlighet att beskydda det holländska fartyget. Om fransmännen däremot krävt att få visitera handelsfartygen hade Psilander varit tvungen att försöka förhindra detta, se hans instruktion.

Fredagen d. 5 Dito, winden emellan SSO: och WSW: med stilla wäder at man intet kunat Räcknat någon Synnerl: Fart, wij haf:r förleden natt gådt med Små Segel och märsegeln på Rand, och som man Rächnar från Kl: 12 den eena dagen till Kl: 12 d. andr: dagen, Ty kommo utij dagningen 6 St:n Engelska Ohrlogskepp, som Commenderades af een Schoutbinackt Mens Bijman ben:d, deras Leut:n war oss ombord, som inqvirerade om wij hade förnummit några franska skep. Wij Relaterade för dem om de franska såsom wij wijste, de gingo der med sin wäg, och giorde Jacht effter dem, effter Rächn war wij behållen Cowrs NWtW 7 mijhl ;  

Den engelske konteramiralen Basil Beaumont (1669-1703) var på jakt efter St-Pols eskader. Hans uppgift var samma som Whetstones året efter. Han hade legat utanför Dunkerque, men inte kunnat hindra S:t-Pol från att löpa ut. Beaumont var ett av många offer för den stora stormen i november 1703.

Uppenbarligen krävde engelsmännen inte att Psilander skulle stryka. Situationen var annars närmast identisk med följande års. En engelsk eskader på jakt efter S:t-Pol hittar i stället en svensk konvoj.

  6 Dito, sedan d. 5 KL: 12 till i dag Kl:12 hafwer det warit helt stilla at man intet kunnat Räcknat någon Synnerl: fart eij häller wind, utan måste blif:a wed den poly högden som wij i dag hafwa hafft nembl: 55 g:r och några 30 mit:r och på een 18 à 20 Fambn På Dowers banck ; standen 15 fambn  
Söndagen 7 Dito, winden emellan StO och WSW med wackert Modererat wäder, wij hafwa utij detta dygnet från 55 g:r 35 mit:r och 15 F: diupl: hafft Cowrsen effter gissning een General Cowrs SOtO 10 mijhl Elliest intet nytt passerat utan een dansk flögt kom från Amsterdam och will åth nordwägen ;  
  8 Dito, winden emellan S: och WSW stundom med Räng och hårda byar man hafwer utij detta dygnet hafft för anderl: Cowrs medelst een variabl: wind I dag intet kunnat Observera Solen, utan effter gissning Rächnar behållen Cowrs WtS 7 ½ mijhl ;  
  9 Dito, winden emellan S: och SWtW: stundom wackert och stundom hårdt wäder, man Rächnar utij detta dygnet at hafwa Avancerat SO 8 mijhl och WtSwestl: 5: Man haf:r Observerat Solens Altitudo och befunno oss på 54 g:r 45 mit:r norder Latitudo ;  
  10 Dito, winden utij detta dygnet så wähl som Cowrsen hafwer warit förandel: stundom hårdt Kult och stundom stilla med Räng och mulet wäder man Räcknar behållen Cowrs effter gissning SotS: 5 mijhl poly högden äfwen som förleden 54 g:r 45 mit:r diupl: 24: 25: à 26 stundom mehr stundom   mindre ;  
Torsdagen d. 11 Dito, winden emellan SW: och OSO: stundom helt moy och een frisck Kult stundom, man hafwer intet Synnerliget at Annotera utan effter gissning Rächnar behållen Cowrs SSW: 10 Tyska mijhl ;  
  12 Dito, winden mellan OSO: och WsW: variabl: med obeständig wäderl: Räng och töckningt, medelst detta töckniga wädret hafwer wår flåtta blefwen temmel: Separerat  at utij dagningen intet sedt mehr än 11 st skepp men omsijder kommet tillhopa, behållen Cowrs effter gissning SWtS 7 mijhl ;  
  13 Dito, winden utij detta Dygnet hafwer warit variabl: men ganska stilla Kl: 2 efftermiddagen hafwom wij bekommet hållandska wallen utij sichte, och haf:r wij utij stillten måst legat ungefär 4:a mijhl från wallen Lotzarna kommo samma natten uth utij detta dygnet kan man Rächna behållen Cowrs SSO: 3 mijhl ;  
  14 Dito, winden variabl: mella NotO: och SO: wij hafwa förleden dag så wähl som i nat intet brukat något besteck medan  wij hafwa gådt af och an under wallen till i morgonstunden Kl: 2 gingo wij öfwerstag då wij sågom de skeppen som skulle åth hålland wara utij behåld satte wij wår Cowrs öfwer åth Engeland, KL: 12 om dagen haf:r wij peylat wester Darp af Vlie SotS: och SSO: 3 mijhl från oss ;  
Måndagen d. 15 Dito, winden emellan S: och NNW. med stilla wäder at man intet kunnat någen synnerl: fahrt, utan hafwom warit på Brevertin På 10: 12: 13: 14: à 15 fambn sand grund man hafwer I dag observerat Solens Altitudo befunnit oss på 53 g:r 24 mit:r norder poly högdh, och effter gissning Räcknar man behållen Cowrs WSW 6 ¾ mijhl ;  

Brevertin = Broad Fourteens,  sandbankar utanför holländska kusten

 

  16 Dito, winden emellan N: och NWtN med wackert Modererat, i morgonstunden Kl: 3 gingo wij med Små segel och märsegeln på Rand, at inwachta wåra eftersta skepp wed samma tijd fingo wij i sichte d. 6 st:n Engelska skepp som för några dagar sedan träffade oss på Dowers bank, de satte sin Cowrs åth Downes, och wij åth ordfortznäs behållen Cowrs effter gissning WSW 12 mijhl ;  

 

 

 

Ordfortznäs = Orford Ness, den i dessa sammanhang sedermera så bekanta udden på Suffolks kust

 

  17 Dito, winden emellan NtW: och NWtN: med een tembl: frisk kult, efftermiddagen Kl: 5 mötte oss 2:ne stycken Engelska ohrlogskepp, det ena war ett skepp på 40 stycken det andra war een liten Crutzare på een 16 stycken som Kl 1: hade gådt från Yarmot Redd som gissat sig wara ungefähr 7 mijhl från wallen uppå hwilcken berättelse wij genast om afftonen gingo öfwerstag och lätt drifwa ostwardh öfwer till dagningen, Man gissar behållen Cowrs för detta dygnet med det wij förleden natt hafwa legat och drifwet westan behållet 6 ½ mijhl  

 

Inte ens här nämns något om krav på strykning.

Torsdagen d. 18 Dito, winden emellan NtW: och NWtN: een laber kult med töckningt och mulit wäder när wij dag förmiddagen hafwa sedt de skeppen i behåldh som woro med oss åth Engeland hafwa wij genast gådt öf:r stag, och satte wår Cowrs för Giöteborg och Rächnar behållen Cowrs för detta dygnet ONO 22 Tyska mijhl ; sedan det wij Päijlade Ordtzfordz näs SWtW: 3 mijhl från oss ;  
  19 Dito, winden emellan NtW : och NWtN: een styf Kullt mulit och Räng, ähr intet nyt at skrifwa, utan een skeppare från Giöteborg, som skulle åth Frankrijke berättade oss at det Spargerades Ryska Capare wara uthi nordsiöön, och skeppet nya Elsborg giordes klart at gåå at Crutza på dem, man Rächnar för detta dygnet behållen Cowrs NO ¾ nordel: umtränt 9 mijhl ;  

 

Älvsborg, 46 kanoner, fördes av Marcus Wernle, död som viceamiral 1710. Några ryska kapare hade Wernle inte hittat när han återvände till Göteborg 23/7.

 

Lördagen d. 20 Dito, winden emellan S: och W: med stilla wäder man kunnat intet giordt någon synnerl: Stat om seglation medelst stilla wäder man Rächnar behållen Cowrs N: 4:r (?) mijhl ;  
  21 Dito, winden emellan S: och S.O: med wackert klart wäder, man hafwer för detta dygnet intet nytt at observera uthan man Rächnar behållen Cowrs NNO: 14 1/12 (?) Tysk mijhl ;  
  22 Dito, winden emellan NOtO: och SOtO: stundom een styf Kult och stundom een Laber Kult man wet intet nytt passerat, utan man Rächnar behållen Cowrs Norden umtränt 16 mijhl ;  
  23 Dito, winden emellan NotO: och NW: med storm och Räng wij hafwa Legat och drifwit för undersegeln man wet intet annat at observera, utan effter gissning Rächnar man Behållen Cowrs NO ½ östl: umtränt 6 ½ mijhl ;  
Onsdagen d. 24 Dito, winden På een WtN och WNW: med storm Räng och mulit wäder intill Kl: 12 om dagen, man hafwer observerat Solens Altitudo och bekommet 56 g:r och 56 mit:r norder poly högd, effter gissning Rächnar Behållen Cowrs NOtO: umtränt 16 mijhl ;  
  25 Dito, winden På en NW: och WNW: med wackert stilla Modererat wäder, utij dagningen hafwa wij hafft Jutland Robbert Knuut utij sichte, man gissar för detta dygnet behållen Cowrs 14 ½ mijhl ; Rätt NO: ;  

Robbert Knuut = Rubjerg Knude.

 

  26 Dito, winden emellan N och NNW een tembl:n styf Kullt, wij hafwa för detta dygnet intet Rächnadt någon General Cowrs emedan wij hafwa sedan förleden morgon Altid hafft land i sichte af Jutland, utan Modererat wår Cowrs som man tyckt bäst, Ehwad wähl man intet förgätet at observera hwad Cowrsar som i detta dygnet ähr seglat, och finnes utij Kladden Annoterat ;  
  27 Dito, winden emellan NNW: och WNW: med wackert Modererat wäder, wij hafwa äfwänwählsam nogat för detta dygnet Annoterat utij Kladden, men hafwer man intet Rächnat någen General Cowrs, emdean wij hafwa man hafft ett kort Fahrwattn från Schagen till mastrand ;  
Söndagen d. 28 Dito, winden NW: man hafwer för detta dygnet intet wijdare at Annotera emedan wij I dag förmiddagen Kl: 10 Kommo Gudi warit Ährat till ankars utij Mastrand, och förtögde med achterstäfwen åth Landet ; Och hafwa wij legat der sammastädes drån d. 28 Junij Till d. 25 Julij som giör tillsammans 4:r weckor hwad som utij denna tijdhen kan wara passerat finnes utij Kladbookn antecknat ;

 

 

 

Kladdboken = Journalen är undertecknad 8 mars 1704 och Swahn hänvisar i sin underskrift till kladdboken och dagjournalen, vilka fördes under själva resan. Swahn skulle egentligen ha deltagit även i 1704 års resa, men Amiralitetskollegium fann för gott att behålla honom i Karlskrona, delvis på grund av att han behövdes i undersökningen av "Wismars" förlisning, se Am. koll. protokoll 7/3 1704. I stället skickades överstyrmannen Gisel Rääf till Marstrand. 29/6 skickade Psilander ett brev till Am. koll.

 

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: mars 17, 2001.
Föregående sida: Sidan 1. Journalen för maj månad

Nästa sida: 3.1.2.2. Uppehållet i Marstrand 28/6-25/7