Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.6. Ölands journal för oktober-december 1703

October

Torsdagen d. 1 Winden På een NNO: och NO: een teml. styf Kullt och Räng med mulit wäder och I synnerheet sedan wij förändrade wår Cowrs från Hållendska wallen hafwer samma nat wäx een starck storm af een NO: man kunnat ing segel föra och wår Flåta blef helt förskingrat och sombl. af dem kommo änteligen tillsammans, man Rächnar för detta dygnet Behållen Cowrs 27 ½ mijhl WSW: Noter:

 

 

 

 

änteligen = här säkert i betydelsen slutligen

Fredagen d. 2 Dito, winden På een NO: och NNO: med hårdt wäder. man för detta dygnet intet kunnat Rächnat General medan wij itij det hårda wädret legat och drifwet emellan Håll- och Engeland för på een bog och så på den andra till d. 3 Kl: 12 at wij observera Solen ;  
  3 Dito, winden emellan NtW: och WNW med wackert wäder, wij hafwom i dag observerat Solens Altitudo, och der effter Corrigerat wårt bestick, som befantz någen twifwel (?) utij medelst det wij  hade i nat sådant hårdt at man intet kunde synnerlig weta hwad Fahrt skeppet kunde hafwa, Men I dag Kl: 12 Rächnat oss 8 à 9 mijhl från (?) Ordfordznäs WtN: och så blefwet der wed (?) från 52 g:r norder Latitudo ;  
Söndagen d. 4 Dito, winden emellan N och W: een Största (?) Kullt, Man hafwer utij detta dygnet igen (?) föranderl: Cowrs så wähl som wind utij qwellning haf:r winden Sprungit på een NNW: och så Cont: om de Nord Hela natten Cowrsen wart W och WtN till när dager wart Haf:r wij styrdt någet Nord. Kl: 10 förmiddagen fingom wij Landet i sichte Ordfortznäs, Kl: Emellan 2 och 3 efftermiddagen gick 5 st: qwarbehållna skeppen åth London, och wij genast wände öf:r stag och satte wår Cowrs åth Hofden med 3:ne st:n Fahrkåstar som skulle åth Frankrijke ;  
  5 Dito, winden emellan N och ONO: tembl: wackert wäder Kl:3 efftermiddagen wände wij under Ordfortznäs, och hadom näset NWtW: 2½ mijhl från oss. satte wår Cowrs åth Hofden med 3:ne st: fahrkåstar som skulle åth Frankrijke. Råkade skeppar Tuscher som i stormen kom från oss. Capare sågom wij åthskillige men ingen wij Präyade. Rächnar Behållen Cowrs för detta dygnet SSW: 10½ mijhl ;  
  6 Dito, winden emellan  NW: och SW: mycket variabl: stundom helt stilla at man legat och drifwit med Flod och Ebbe, Men om natten hafwer det begynt een hårdt kult och blifwe wij skeppen qwitt som skulle åth Frankrijke, och sedan wij intet mehr sågo dem, och Redan kommet inunder Flamscka Costen. Ty man intet Rådliget med det sälsamma wädret som om hösten plägar wanl. (?) funno wij Rådel: at förändra Cowrsen och giorde wårt bästa at komma hemb, Behållen Cowrs detta dygnet umtränt 11 mijhl.  

 

 

En stor antiklimax. Först skingras konvojen 1/10 och sedan tappar man bort de fyra återstående handelsfartygen. Det var denna händelse som ledde fram till att några Stockholmsredare klagade över Psilander. Inför 1704 års resa utfärdade därför Kommerskollegium en ny instruktion, innehållande en tillrättavisning (punkt 13).

 

 

Onsdagen d. 7 Dito, winden emellan NtO: och NWtN med hårdt wäder. wij hafwa måst Prångat från Hållandske wallen warandes på brevertin på 14 fambn. Rächnar för detta dygn Behållen Cowrs ONO 6½ mijhl ;  

Prångat = forcera farten till det yttersta, egentligen mer än som är tillrådligt. brevertin = Broad Fourteens, sandbankar utanför den holländska kusten.

  8 Dito, winden emellan NtO: och NNW; wij hafwom hafft föranderl: Cowrsar medelst een variabl: wind med hårdt wäder för på een bog och så på den andra. Rächnar Behållen Cowrs för detta dygn NWtW 10 mijhl (?). närmaste Land winterton utij Engeland WtS umtränt 10 mijhl ;  

 

 

 

 

winterton = Winterton Ness, en udde strax norr om Yarmouth

  9 Dito, winden emellan NNO: och WNW: temmel: wackert wäder, I dag förmiddagen Kl: 10 mötte oss ett Engelskt Ohrlogz skepp, wij praesumerade at han med några andra som passerade oss ; war kommne från Sundet, men då han såg hwad wij woro för en man satte han sefel till och gick sin wäg, Corsen NtO: 5: mijhl ;  

 

Som alltså inte krävde strykning.

Lördagen d. 10 Dito, winden mellan NtO: och OSO: med wackert wäder man hafwer detta dygnet intet Extraordinarie at skrifwa utan Rächnar Behållen Cowrs N½O 7½ mijhl winterton SW 14 från oss ;  
  11 Dito, Man hafwer för detta dygnet intet synnerlig at Annotera medan det warit stilla wäder och kan ey skrifwa någen synnerlig fahrt Rächnar behållet ONO: 3 mijhl winterton NOtO 15 mijhl ;  
  12 Dito, winden mellan S: och S:O man hafwer i detta dygnet observerat Solens Altitudo befunnit på 54 g:r 11 mit norder poly högd och Rächnar Behållen Cowrs NO umtränt 17 mijhl ;  
  13 Dito, winden På een S:O och OSO: Een dragande kullt intet nytt passerat utan man Rächnar för detta dygnet Behållen Cowrs NO½N 25½ mijhl nästa Land Oxelijck på Jutland OtS 17 mijhl  
  14 Dito, winden OSO en temmelig wacker Kult. man Rächnar hafwa Avancerat N½O 13 mijhl, bowenberg på Jutland OtS 14 mijhl från oss  

 

bowenberg = Bovbjerg

Torsdagen d. 15 Dito, winden uthi detta dygnet OSO: med ... Räng och mulit wäder. wij hafwa legat och drifwit med wåra undersegl emellan Jutska Refwet och nordwägen, Rächnar Behållen Cowrs för detta dygnet NW 9¼ mijhl, utij dagningen sedt (?) några Ohrlogz skepp men wett intet hwad det war för några ;  
  16 Dito, winden emellan NO: och OSO: Temmelig Kult. man hafwer i dagningen satt wår fock (?) och för märsegel Till, Elliest intet nytt passerat som kan wara nödigt at skrifwa, utan man Rächnar Behållen Cowrs SW¼westl: 6 mijhl ;  
  17 Dito, winden emellan O: och ONO: med Räng och mulit wäder, hafwer fördenskull intet något nytt skrifwa, utij detta dygnet Avancerat allenast SO½S 4 mijhl ;  
  18 Dito, winden SotS: och SSo: med hårdt och disigt wäder att man intet tordt söckt norska wallen befruchtandes ingen Lotz at bekoma utan såg Landet utij dagningen, Men kunde intet säija för wist hwar umtränt det war, utan gissade umtränt wed der Neus, och när wij gingo öf:r Kl. 11 hade Land NOtO 4 mijhl från oss. Rächnar Behållen Cowrs NOtO: 16 mijhl ;  

 

 

 

 

der Neus = Lindesnes

Måndagen d. 19 Dito, winden emellan  S: och SOtS med märckt mult och hårdt wäder och Räng, och hafwom intet Tordt söckt nordska wallen utan låtit öfwer om de West, man Rächnar utij detta dygnet Behållen Cowrs SWtW 11 mijhl ; märckt = antagligen i betydelsen förebådande
  20 Dito, winden på een S: och StW: en styf märs segels Kullt, wij hafwom stådt öfwer åth nordska wallen oansedt det war hårdt wäder, och Rächnar utij detta dygnet Behållen Cowrs O½N 18 mijhl ;  
  21 Dito, winden S: och SSO: med temmeligt klart wäder, man utij dagningen åther fådt nordsk Land utij sichte, och medan wij medelst den S: och SO: winden och starcka strömmen som löper om de west förbij nordwägen, ey kunde komma Neuset ... öfwer hafwa wij ända at Kulte Teemlig hårdt måst Siökia hambn, och träffade på Land Lister och fingo Lotzar om bord och kommo samma Afton til Anckars utij Raswan och Hitteröhn i nordwägen, sedan wij ifrån d. 27 September: till d. 21 October hade warit till siöss emellan Engeland och nordwägen, både fram och Till bakars ;  

 

 

 

 

 

 

Land Lister = Lista

 

Raswan och Hitteröhn = Hidra och Rasvågen, vid Listafjordens mynning

    Ifrån d. 21 October Intill d. 13 December ... att wij gino från Raswo utij nordwägen, ähr ingen ting passerat som kan wara skrifwande wärdt utan om någon ting skulle wara händt finnes det utij Klad Journalen antecknat, utan warit Storm och owäder Cont: hela tijden som wij der legat ;  
den 13 december gingo wij till segels från Hitterön med een NW: och WNW: wind, och höllom siöön den natter öf:r  
  14 begynte winden at gåå till ostan och som man för höstedagarna skull intet fant Rådel: at hålla Siön Ty söckte wij wallen igen och kommo om aftonen till Anckars utij Helliesund och Lågom der till d. 17 dito ;  
Torsdagen d. 17 Dito, winden een full westan med wackert wäder och Temmelig wacker Kullt ; och gingom wij åther till segels från Helliesund, och satte wår Cowrs OtS. åth Mastrand, och Continuerat med samma Cowrs hella natten intill dagwachten då wij Lagom 5 på 6:te glaset upbrasat och förwachtadom dagen utij dagningen segel till och det blef något liust sågom wij Castellet Carlsten och kommo så lyckel  

 

 

 

 

 

förvakta = invänta

d.

18 dito, Till Anckars utij Mastrand, och haf:a så detta åhret giordt 2:ne Convoy Resor på Håll och Engeland ; Gud bör allena ähran som hwar och een på sina Rättfärdiga Resor hielper, deras wärf och ärender at förrätta Den 20 avsände Psilander två brev till Am. koll. från Göteborg.
Om något angående denna wår Convoy Resa skulle blifwa effterfrågat mehr än som utij denna Renskrefne Journalen finnes Annoterat, skall det utij Klad boken el:r den håldne Dag Journalen Tydeligare wara beskrefwet, och detta I underdånigheet blifwer inlefwererat: Datum Carlscrona d. 8 Martij A:o 1704

Wilhelm Swan

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: mars 17, 2001.
Föregående sida: 3.3.5. Ölands journal för september 1703

Nästa sida: 3.4. Klagomål mot Psilander