Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.2.1. Kontraband

I 1661 års fördrag mellan Sverige och England, artikel 11, finns följande definition av begreppet kontraband: "But it is only provided, that no goods called goods of contraband, and in particularly, that no money, provisions, weapons, fire-arms, with their appurtenances, fire-balls, gun-powder, match, bullets, spear-heads, swords, lances, pikes, halbers, ordnance, mortarpieces, petards, grenadoes, rests, bandeliers, saltpetre, pistols, small shot, pots, head-pieces, backs and breasts, or such kind of armour; Soldiers horses; all furniture necessary for horses, holsters, belts, and whatsoever warlike instruments; as also, that no Ships of war, or Convoys, be furnished to the Enemy, without peril, in case they be taken, of being adjudged lawful prize, without hope of restitution."

Något längre ner i texten följer så passusen:

"But it shall be lawful for either of the confederates and his people or subjects to trade with the enemies or rebels of the other, and to carry them any merchandize whatsoever not above excepted..."

Det är värt att jämföra denna artikel med vad som stipulerades í 1656 fördrag mellan samma länder:

Art. II:  Wheras in the XIth Article of the Treaty lately made at Upsal in 1654, betwixt England and Sweden, it was agreed and specified what goods and merchandize should hereafter be declared contraband and prohibited ; it is now by virtue of the said article established, that only those hereafter mentioned shall be reckoned prohibited, and consequently not to be disposed of to the enemies of either, viz. bombs with their fuses and other appurtenances, fire-balls, gunpowder, matches, cannon-ball, spears, swords, lances, pikes, halberts, guns, mortars, petards, granadoes, musket-rests, bandaliers, saltpetre, muskets, musket-balls, helmets, headpieces, breastplates, coats of mail, cuirasses, and the like kind of arms ; soldiers, horses, with all their furniture, pistols, houlsters, belts, and all other warlike instruments and also ships of war. Money shall also be reckoned among the goods with which the enemies are not to be supplied..."

Den centrala skillnaden, ovan markerad med fet stil, är att i1656 års fördrag var det klart uttalat att endast de uppräknade varorna skulle omfattas av begreppet kontraband. Dock fanns en separat text till detta avtal, vari de engelska förhandlarna deklarerade att avtalets regler om kontraband endast gällde om Sverige avstod från att exportera beck, tjära och annat skeppsmateriel till Spanien under det pågående kriget. (1) Så från engelsk sida ansåg man trots allt att "naval stores" var kontraband. Någon motsvarande deklaration fanns inte i anknytning till 1661 års avtal.

I fördraget från 1661 var ordalydelsen sådan att det gick att finna stöd för en tolkning som innebar att de uppräknade varorna bara tjänade som exempel. Eftersom det också fanns en passus som gav stöd för en motsatt tolkning, så var det logiskt att konflikter skulle uppkomma.

Inte nog med den något förvirrade traktatsmässiga situationen. Det existerade också instruktioner för kapare. Dessa var inte helt klara på den här punkten. Å ena sidan togs tjära, beck och annat skeppsmateriel upp i kontrabandslistan, men samtidigt betonades det att svenska fartyg med riktiga pass inte skulle hindras. Förutom detta fanns det också en kunglig proklamation från 1665 som direkt uttalade att tjära, beck, master, segelduk och annat skeppsmateriel var kontraband.

Så situationen var förvirrad, vilket också handläggningen av de enskilda fallen visade.

I fallet med det svenska fartyget "Arms of Plymouth", från Göteborg med destination Frankrike, vilket uppbringades av engelsmännen och i augusti 1692 avgjordes vid prisdomstolen i London ansågs tjära och beck vara kontraband av själva domstolen. Ärendet överklagades till "Lords of Appeal", vilka gick på samma linje. Slutligen avgjordes frågan genom att kungen och rådet beslöt att intäkterna från försäljningen av lasten samt skeppshandlingarna skulle överlämnas till ägarna. Detta bör rimligen innebära att man på högsta ort menade att tjära och beck inte var kontraband. Under resten av kriget var praxisen skiftande, men det var inte ovanligt att skepparen ålades att sälja lasten i ett neutralt land eller i England. Under Spanska tronföljdskriget hände samma sak åtskilliga gånger. Någon fast linje fanns inte. Ibland togs det hänsyn till att tjära och beck var typiskt inhemska, svenska, centrala exportprodukter. Ibland spelade detta ingen roll. Sedan hände det också att man som orsak för att inte frige fartygen angav andra orsaker, såsom bristfälliga pass. (2)  Passens utformning är en intressant fråga som jag återkommer till.

Om man tittar på de instruktioner som utfärdades för de engelska kaparna, så  kan man utgå från 1693 års instruktion. I punkt 2 talas om att fördrag mellan England och andra makter ska respekteras till punkt och pricka. I nästa paragraf   redovisas ett viktigt undantag. De svenska provinserna i Tyskland ska anses som delar av det Tyska riket och eftersom kejsaren var i krig mot Frankrike ska sådana fartyg vara "lovliga". I punkterna 5-7 definieras kontraband såsom varande bland annat tjära och beck, men detta ska inte gälla för svenska fartyg. För dessa ska fördraget från 1661 observeras. 1704 års instruktion är så gott som identisk i dessa avseenden. I en bilaga till Kommerskollegiums instruktion till Psilander för 1703 redovisas de varor som man från svensk sida ansåg vara kontraband.. Den överensstämmer till stora delar med 1661 års lista. Saknas gör "no money, provision".  Listan anknyter i och med detta mer till avtalet från 1656.

Hursomhelst är det  lätt att förstå de svenska köpmännens irritation över den situation som rådde. Trots de fördrag som gällde, vilka verkade tydliga i sin definition av de varor som som räknades som kontraband, blev likväl ett stort antal svenska fartyg uppbringade. I de flesta fall släpptes de, men det var naturligtvis extra kostnader förbundna med de förseningar som uppstod. Kanske blev man tvingad sälja för ett sämre pris etc.

 

Commeatus

 

"Commeatus" - provisions,  närmast livsmedel. (3) En del svenska författare har hävdat att det var i detta begrepp som problemet låg. (4) Från engelsk sida skulle man härunder vilja innefatta i synnerhet järn, timmer, hampa, tjära och andra "naval stores". Av vad som framgår ovan är detta ett missförstånd. Dessa varor, så kallade "naval stores", ville man från engelsk sida placera in under det övergripande kontrabandsbegreppet. I ett bekant yttrande från 1745 av Henry Penrice, vid den tiden president i "High Court of Admiralty", så skulle 1661 års traktats definition av kontraband inte uppfattas bokstavligt. (5) De varor som uppräknades var enbart menade att ses som exempel. Formuleringen "But it is only provided, that no goods called goods of contraband, and in particularly, that no money,..", skulle kunna stödja en sådan tolkning.

I behandlingen av Psilanders konvoj är frågan om kontraband och "provisions" lyckligtvis av underordnad betydelse. Frågan om fartygens öde avgjordes inte av prisdomstolen, utan av drottning Anne och rådet. Det var inte handelsfartygens last som var det centrala utan Psilanders agerande i "stryksaken" och förhållandet Sverige-England. En fråga för diplomater!


(1). Cromwell, O., The writings and speeches of Oliver Cromwell, vol IV. - London, 1947, s. 910-911

(2) För en uttömmande diskussion av dessa problem se Verzijl, J., The law of maritime prize. - Dordrecht, 1992, s. 311ff, 334ff, 380ff med flera ställen.

(3) I Stiernman, A., Samling utaf kongl. bref , stadgar och förordningar &c Sweriges rikes commerce... - del 3. -  Stockholm, 1753, s. 331f  återges ett brev till residenten Leijonbergh i London från 1665, vari tydligt framgår att "commeatus" på sin höjd skulle kunna innefatta allehanda förnödenheter såsom tobak, salt, vin och specerier - inte tjära, beck, järn eller andra varor som inte används för direkt mänsklig konsumtion.

(4) Se till exempel Fahlborg, B., Sveriges yttre politik 1660-1664. - Stockholm, 1932, s. 209.             

(5) För detta yttrande se Verzijl, s. 312. I R. G. Marsdens samling "Documents relating to law and custom of the sea",  vol. II. - London, 1916, s. 318ff finns ett brev som i tiden ligger före detta yttande. Där ber Penrice flottans ledning om råd huruvida han bör betrakta beck och tjära som kontraband. I brevet synes han själv luta åt motsatt uppfattning, så man kan anta att han fått nya instruktioner.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 13:12

Föregående sida: 2.3.2 Tvistefrågor

Nästa sida: 2.3.2.2. Passformuläret