Nhu Lai Danh Hieu 7

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Pham Nh Lai Danh Hieu

Th bay

Han Dch: ai-S That-Xoa-Nan-a
Viet Dch: HT Thch Tr Tnh

[Tr Ve Trang Muc Luc Kinh Hoa Nghiem]

Han bo phan au quyen Mi Hai

Luc bay gi c The-Ton nc Ma-Kiet-e, trong ao-trang bo-e, s-th thanh chanh-giac, ni ien Pho-Quang-Minh, ngoi tren toa Lien-Hoa-tang-s-t, dieu-ngo eu vien man, tuyet han hai hanh, at phap vo-tng, an-tru ni cho tru cua ch Phat, c Phat bnh ang, en cho vo-chng, cho lam vo-ngai, ng ni bat-t-ngh, thay khap tam-the.

Cung vi mi Phat-sat vi-tran-so ch Bo-Tat cau hoi, tat ca eu la bc nht-sanh-bo-x, t phng khac ong van tap en, eu kheo quan-sat chung-sanh-gii, phap-gii, the-gii, niet-ban-gii, cac nghiep qua bao, tam-hanh th e, tat ca van ngha the-gian, xuat the-gian, hu-vi-tran, vo-vi, qua-kh, hien-tai, v-lai, nhng phap nh vay eu kheo quan-sat ca.

Ch Bo-Tat ngh rang: neu c The-Ton co long man niem chung toi, xin tuy theo s a thch ma khai th nhng ieu :

Phat-sat, Phat-tru, Phat-sat trang-nghiem, Phat-phap-tanh, Phat-sat thanh-tnh, Phat-thuyet-phap, Phat-sat the-tanh, Phat oai-c, Phat-sat thanh-tu, Phat ai bo-e.

Nh ch Phat The-Ton trong thap phng the-gii, v thanh tu tat ca Bo-Tat, v khien chung-tanh Nh-Lai khong dt, v cu ho tat ca chung-sanh, v khien chung-sanh la tat ca phien-nao, v ro tat ca cong-hanh, v dien thuyet cac phap, v dt tr tat ca tap-nhiem, v dt han tat ca li nghi, v tr bo tat ca tham vong, v hoai diet tat ca cho ai-trc, ma dien noi thap-tru, thap-hanh, thap hoi-hng, thap-tang, thap-a, thap-nguyen, thap-nh, thap-thong, thap-anh cua Bo-Tat. Va cung dien noi Nh-Lai a, Nh-Lai canh-gii, Nh-Lai than-lc, Nh-Lai vo-uy, Nh-Lai tam-muoi, Nh-Lai than-thong, Nh-Lai t-tai. Nh-Lai vo-ngai, nhan-nh-ty-thiet-than-y cua Nh-Lai, Nh-Lai bien-tai, Nh-Lai tr-hue, Nh-Lai toi-thang.

Mong c The-Ton cung v chung toi ma dien thuyet cho!

Luc o c The-Ton ro tam niem cua ch Bo-Tat, eu tuy theo tng loai ma v ho hien than-thong.

Sau khi c Phat hien than-thong, phng ong, qua mi Phat-sat-vi-tran-so the-gii, co the-gii hieu Kim-Sac, Phat hieu Bat-ong-Tr, ni o co Bo-Tat ten Van-Thu-S-Li, cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa lien-hoa-tang-s-t pha ong ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng nam, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii co the-gii Dieu-Sac, Phat hieu Vo-Ngai-Tr, co Bo-Tat Giac-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so ch Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa lien-hoa-tang-s-t pha nam ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng tay, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Lien-Hoa-Sac, Phat hieu Diet-Am-Tr, co Bo-Tat Tai-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang s-t pha tay ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng bac, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Chiem-Bac-Hoa-Sac, Phat hieu Oai-Nghi-Tr, co Bo-Tat Nht-Bu-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang-s-t pha bac ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng ong-bac, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii u-Bat-La-Hoa-Sac, Phat hieu Minh-Tr-Tng, co Bo-Tat Cong-c-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang s-t pha ong-bac ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng ong-nam, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Kim-Sac, Phat hieu Cu-Canh-Tr, co Bo-Tat Muc-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang-s-t pha ong-nam ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng tay-nam, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Bu-Sac, Phat hieu Toi-Thang-Tr, co Bo-Tat Tinh-Tan-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang s-t pha tay-nam ma ngoi kiet-gia tren o.

Phng tay-bac, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Kim-Cang-Sac, Phat hieu T-Tai-Tr, co Bo-Tat Phap-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang s-t pha tay-bac ma ngoi kiet-gia tren o.

Ha phng, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Pha-Le-Sac, Phat hieu Pham-Tr, co Bo-Tat Tr-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang s-t ha-phng ma ngoi kiet-gia tren o.

Thng phng, qua mi Phat-sat vi-tran-so the-gii, co the-gii Bnh-ang-Sac, Phat hieu Quan-Sat-Tr, co Bo-Tat Hien-Thu cung mi Phat-sat vi-tran-so Bo-Tat ong en ay le Phat, roi hoa hien toa Lien-hoa-tang-s-t thng phng ma ngoi kiet-gia tren o.

Bay gi, Van-Thu-S-Li ai Bo-Tat tha tha oai-lc cua Phat quan-sat tat ca chung-hoi Bo-Tat ma noi rang: 'Ch Bo-Tat nay rat hi hu'.

Ch Phat-t! Phat quoc-o chang the ngh ban. Phat tru, Phat-sat trang-nghiem, Phat phap-tanh, Phat-sat thanh-tnh, Phat thuyet-phap, Phat xuat-hien, Phat-sat thanh-tu, Phat vo-thng bo-e eu chang the ngh ban.

Tai sao the?

Ch Phat-t! Tat ca ch Phat trong mi phng biet rang chung-sanh a thch khong ong, nen tuy cho thch nghi ma thuyet phap ieu-phuc ho, nhan en khap phap-gii, h-khong-gii.

Ch Phat-t! c Nh-Lai ni the-gii Ta-Ba nay, trong nhng t chau thien ha, th hien nhieu than, nhieu hieu, nhieu sac tng, nhieu dai ngan, nhieu tuoi tho, nhieu x s, nhieu can, nhieu cho sanh, nhieu tieng li, nhieu quan-sat, khien chung sanh eu thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! c Nh-Lai trong t chau thien ha nay, hoac hieu Nht-Thiet-Ngha-Thanh, hoac hieu Vien-Man-Nguyet, hoac hieu S-T-Hong, hoac hieu Thch-Ca-Mau-Ni, hoac hieu e-Nhat-Tien, hoac hieu Ty-Lo-Gia-Na, hoac hieu Cu-am-Th, hoac hieu ai-Sa-Mon, hoac hieu Toi-Thang, hoac hieu ao-S, co mi ngan hieu nh vay, khien chung-sanh thay biet rieng khac.

Ch Phat-t! Phng ong cua t thien ha nay, co the-gii ten Thien-Ho.  c Nh-Lai tai the-gii o, hoac hieu Kim-Cang, hoac hieu T-Tai, hoac hieu Hu-Tr-Hue, hoac hieu Nan-Thang, hoac hieu Van-Vng, hoac hieu Vo-Tranh, hoac hieu Nang-Vi-Chu, hoac hieu Tam-Hoan-H, hoac hieu Vo-Gi-ang, hoac hieu oan-Ngon-Luan, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet rieng khac.

Ch Phat-t! Phng nam cua t thien ha nay, co the-gii ten Nan-Nhan. c Nh-Lai the-gii o hoac ten e-Thch, hoac hieu Bu-Xng, hoac hieu Ly-Cau, hoac hieu That-Ng, hoac hieu Nang-ieu-Phuc, hoac hieu Cu-Tuc-H, hoac hieu ai-Danh-Xng, hoac hieu Nang-Li-ch, hoac hieu Vo-Bien, hoac hieu Toi-Thang, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet rieng khac.

Ch Phat-t! Phng tay cua t thien ha nay, co the-gii ten Than-Hue. c Nh-Lai the-gii o hoac hieu Thuy-Thien, hoac hieu H-Kien, hoac hieu Toi-Thang-Vng, hoac hieu Chn-Thiet-Hue, hoac hieu ao-Cu-Canh, hoac hieu Hoan-H, hoac hieu Phap-Hue, hoac hieu S-Tac-D-Bien, hoac hieu Thien-Tru, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! Phng bac cua t thien ha nay co the-gii ten Hu-S-T. c Nh-Lai the-gii o hoac hieu ai-Mau-Ni, hoac hieu Kho-Hanh, hoac hieu The-S-Ton, hoac hieu Toi-Thang-ien, hoac hieu Nht-Thiet-Tr, hoac hieu Thien-Y, hoac hieu Thanh-Tnh, hoac hieu Ke-La-Bat-Na, hoac hieu Toi-Thng-Th, hoac hieu Kho-Hanh-ac, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! Phng ong bac cua t thien ha nay co the-gii ten Dieu-Quan-Sat. c Nh-Lai the-gii o hoac hieu ieu-Phuc-Ma, hoac hieu Thanh-Tu, hoac hieu Tc-Diet, hoac hieu Hien-Thien, hoac hieu Ly-Tham, hoac hieu Thang-Hue, hoac hieu Tam-Bnh-ang, hoac hieu Vo-Nang-Thang, hoac hieu Tr-Hue-Am, hoac hieu Nan-Xuat-Hien, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! Phng ong nam cua th thien ha nay co the-gii ten H-Lac. c Nh-Lai the-gii o hoac hieu Quang-Diem-Tu, hoac hieu Bien-Tri, hoac hieu B-Mat, hoac hieu Giai-Thoat, hoac hieu Tanh-An-Tru, hoac hieu Nh-Phap-Hanh, hoac hieu Tnh-Nhan-Vng, hoac hieu ai-Dung-Kien, hoac hieu Tinh-Tan-Lc, co mi ngan hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! Phng tay nam cua t thien ha nay co the-gii ten Tham-Kien-Lao. c Nh-Lai the-gii o hoac hieu An-Tru, hoac hieu Tr-Vng, hoac hieu Vien-Man, hoac hieu Bat-ong, hoac hieu Dieu-Nhan, hoac hieu anh-Vng, hoac hieu T-Tai-Am, hoac hieu Nht-Thiet-Th, hoac hieu Tr-Chung-Tien, hoac hieu Thang-Tu-Di, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet khac nhau.

Ch Phat-t! Phng tay bac cua t thien nay co the-gii ten Dieu-a. c Nh-Lai o hoac hieu Pho-Bien, hoac hieu Quang-Diem, hoac hieu Ma-Ni-Ke, hoac hieu Kha-c-Niem, hoac hieu Vo-Thng-Ngha, hoac hieu Thng-H-Lac, hoac hieu Tanh-Thanh-Tnh, hoac hieu Vien-Man-Quang, hoac hieu Tu-Ty, hoac hieu Tru-Bon, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Ha phng cua t thien-ha nay co the-gii ten Diem-Hue. c Nh-Lai o hoac hieu la Tap-Thien-Can, hoac hieu S-T-Tng, hoac hieu Manh-Li-Hue, hoac hieu Kim-Sac-Diem, hoac hieu Nht-Thiet-Tr-Thc, hoac hieu Cu-Canh-Am, hoac hieu Tac-Li-ch, hoac hieu ao-Cu-Canh, hoac hieu Chn-Thiet-Thien, hoac hieu Pho-Bien-Thang, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Thng phng cua t thien ha nay co the-gii ten Nht-Tr-a, c Nh-Lai o, hoac hieu Hu-Tr-Hue, hoac hieu Thanh-Tnh-Dien, hoac hieu Giac-Hue, hoac hieu Thng-Thu, hoac hieu Hanh-Trang-Nghiem, hoac hieu Phat-Hoan-H, hoac hieu Y-Thanh-Man, hoac hieu Nh-Thach-Hoa, hoac hieu Tr-Gii, hoac hieu Nht-ao, co mi ngan hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Coi Ta-Ba nay co tram c t chau thien ha. c Nh-Lai ay co tat ca tram van c danh hieu, khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng ong cua coi Ta-Ba nay, co the-gii ten Mat-Huan. c Nh-Lai o hoac hieu Bnh-ang, hoac hieu Thu-Thang, hoac hieu An-Uy, hoac hieu Khai-Hieu-Y, hoac hieu Van-Hue, hoac hieu Chn-Thiet-Ng, hoac hieu ac-T-Tai, hoac hieu Toi-Thang-Than, hoac hieu ai-Dung-Manh, hoac hieu Vo-ang-Tr, co tram van c hieu nh vay, khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng nam cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Phong-Dat. c Nh-Lai o hoac hieu Bon-Tanh, hoac hieu Can-Y, hoac hieu Vo-Thng-Ton, hoac hieu ai-Tr-C, hoac hieu Vo-S-Y, hoac hieu Quang-Minh-Tang, hoac hieu Tr-Hue-Tang, hoac hieu Phc-c-Tang, hoac hieu Thien-Trung-Thien, hoac hieu ai-T-Tai, co tram van c hieu nh vay khien chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng tay cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Ly-Cau. c Nh-Lai o hoac hieu Y-Thanh, hoac hieu Tri-ao, hoac hieu An-Tru-Bon, hoac hieu Nang-Giai-Phc, hoac hieu Thong-at-Ngha, hoac hieu Nhao-Phan-Biet, hoac hieu Toi-Thang-Kien, hoac hieu ieu-Phuc-Hanh, hoac hieu Chung-Kho-Hanh, hoac hieu Cu-Tuc-Lc, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng bac cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Phong-Lac. c Nh-Lai o hoac hieu Chiem-Bac-Hoa-Sac, hoac hieu Nht-Tang, hoac hieu Thien-Tru, hoac hieu Hien-Than-Thong, hoac hieu Tanh-Sieu-Mai, hoac hieu Hue-Nht, hoac hieu Vo-Ngai, hoac hieu Nh-Nguyet-Hien, hoac hieu Tan-Tat-Phong, hoac hieu Thanh-Tnh-Than, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng ong bac cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Nhiep-Thu. c Nh-Lai o hoac hieu Vnh-Ly-Kho, hoac hieu Pho-Giai-Thoat, hoac hieu Ly-The-Gian, hoac hieu Vo-Ngai-a, hoac hieu ai-Phuc-Tang, hoac hieu Giai-Thoat-Tr, hoac hieu Qua-Kh-Tang, hoac hieu Bu-Quang-Minh, hoac hieu Tnh-Tn-Tang, hoac hieu Tam-Bat-ong, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng ong nam cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Nhieu-ch. c Nh-Lai o hoac hieu Hien-Quang-Minh, hoac hieu Tan-Tr, hoac hieu My-Am, hoac hieu Thang-Can, hoac hieu Trang-Nghiem-Cai, hoac hieu Tinh-Tan-Can, hoac hieu ao-Phan-Biet-B-Ngan, hoac hieu Thang-nh, hoac hieu Gian-Ngon-T, hoac hieu Tr-Hue-Hai, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng tay nam cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Tien-Thieu. c Nh-Lai o hoac hieu Mau-Ni-Chu, hoac hieu Cu-Chung-Bu, hoac hieu The-Giai-Thoat, hoac hieu Bien-Tri-Can, hoac hieu Thang-Ngon-T, hoac hieu Minh-Lieu-Kien, hoac hieu Can-T-Tai, hoac hieu ai-Tien-S, hoac hieu Khai-ao-Nghiep, hoac hieu Kim-Cang-S-T, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Phng tay bac cua the-gii Ta-Ba nay co the-gii ten Hoan-H. c Nh-Lai o hoac hieu Dieu-Hoa-Tu, hoac hieu Chien-an-Cai, hoac hieu Lien-Hoa-Tang, hoac hieu Sieu-Viet-Ch-Phap, hoac hieu Phap-Bu, hoac hieu Phuc-Xuat-Sanh, hoac hieu Quang-ai-Nhan, hoac hieu Hu-Thien-Phap, hoac hieu Chuyen-Niem-Phap, hoac hieu Vong-Tang, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Ha phng cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Quan-Thc. c Nh-Lai o hoac hieu Phat-Khi-Diem, hoac hieu ieu-Phuc-oc, hoac hieu e-Thch-Cung, hoac hieu Vo-Thng-S, hoac hieu Giac-Ng-Bon, hoac hieu oan-Tang-Trng, hoac hieu ai-Toc-Tat, hoac hieu Thng-Lac-Th, hoac hieu Phan-Biet-ao, hoac hieu Toi-Phuc-Trang, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Thng phng cua coi Ta-Ba nay co the-gii ten Chan-Am. c Nh-Lai o hoac hieu Dung-Manh-Trang, hoac hieu Vo-Lng-Bu, hoac hieu Lac-ai-Th, hoac hieu Thien-Quang, hoac hieu Cat-Hng, hoac hieu Sieu-Canh-Gii, hoac hieu Nht-Thiet-Chu, hoac hieu Bat-Thoi-Luan, hoac hieu Ly-Chung-Ac, hoac hieu Nht-Thiet-Tr, co tram van c hieu nh vay khien cac chung-sanh thay biet sai khac.

Ch Phat-t! Mi phng quanh coi Ta-Ba nay moi phng eu co tram ngan c vo-so, vo-lng, vo-bien, vo-ang, bat-kha-so, bat-kha-xng, bat-kha-t, bat-kha-lng, bat-kha-thuyet the-gii, tan phap-gii, h-khong-gii, trong o danh hieu cua Nh-Lai eu khong ong.

Nh thu xa xa, luc c Nh-Lai con la Bo-Tat, do nhieu th am luan, nhieu th ngon-ng, nhieu th am-thinh, nhieu th nghiep, nhieu th bao, nhieu th x-s, nhieu th phng tien, nhieu th can, nhieu th tn giai, nhieu th a-v ma c thanh thuc, cung khien cac chung-sanh thay biet nh vay nen v ho thuyet phap.

***

[Ve au Trang]

Up Bo Tat Van Minh 10 Nhu Lai Danh Hieu 7 Nhu Lai Hien Tuong Quang Minh Giac 9 Thap Tru The Gioi Thanh Tuu Tu Thanh De 8 Ty Lo Gia Na 6 Tu-Di-Son Danh Ke Tan Tinh Hanh The Chu Dieu Nghiem Thang Tu-Di-Son Danh Pho Hien Tam Muoi Hoa Tang The Gioi 1 Hien Thu Pham Hanh So Phat Tam Cong Duc