Senaste uppdateringar

 

22/12-29/12 2002

Julledigt.

14/12 2002

Psilanders meritförteckning från 1720. Ännu okommenterad.

Några tillägg i avsnittet om Karl XII och Aspergers syndrom.

5/12 2002

Psilanders meritförteckning: ett sökande sökande når sitt slut.

2/12 2002

Några tillägg i avsnittet om Karl XII och Aspergers syndrom.

1/12 2002

Hade Karl XII Aspergers syndrom? Apropå en artikel i Läkartidningen.

10/11 2002

Några smärre matrikeljusteringar.

7/11 2002

Greve Torstensons berättelse, ännu okommenterad.

10/10 2002

Greve Anders Torstenson och den besvärlige gästgivaren i Everlöv. En episod från 1699.

30/9 2002

Korrigering av "När Daniel Wilsters son besökte Vassmolösa."

22/9 2002

Uppdateringstakten har tyvärr varit måttlig senaste månaderna p.g.a. andra åtaganden. Emellertid ska det ske bättring kommande vecka. Uppdateringar kommer fortsättningsvis att ske ca en gång per vecka.

En liten detalj om Mårten Tijsen.

25/7-31/8 2002

Semester

24/7 2002

Rådets utveckling fram till det karolinska enväldets införande 1680.

2/7 2002

Det karolinska enväldet: kungamakt och statsförvaltning under Karl XII. Del 2. Rådet

2/7 2002

Ett Psilanderskt besök i Helsingborg den 5 maj 1703 (se anm.). Mer kommer.

1/7 2002

En viss sommarslöhet har dessvärre infunnit sig på senare tid, men något nytt kommer under morgondagen.

9/6-17/6 2002

På grund av resa inom och utom tjänsten kommer det inte att ske några uppdateringar under denna period.

8/6 2002

Ur Hvar 8 dags bevakning av öppnandet av Karl XII:s kista

2/6 2002

Ett stycke om DN:s bevakning av 1917 års undersökning.

30/5 2002

Svenska morgonbladets reporter på plats vid Karl XII:s kista: hans intryck.

29/5 2002

Tidningen Socialdemokratens syn på öppnandet av Karl XII:s kista 1917.

27/5 2002

Det karolinska enväldet: kungamakt och statsförvaltning under Karl XII. Del 1. Kungamakten. En introduktion till den svenska förvaltningens organisation under Karl XII:s tid.

26/5 2002

Fler kommentarer till förteckningen över kungliga brev till landshövdingen i Östergötland.

25/5 2002

Om öppnandet av Karl XII:s kista revolutionsåret 1917.

19/5 2002

Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : december 1715- januari 1716

13/5 2002

"Tjurskallen"  Psilander, några tillägg.

11/5 2002

Några mindre tillägg och rättelser i avsnittet om riksdagen 1734.

9/5 2002

Strykningens historia fram till 1711.

8/5 2002

Strykningens historia till och med freden i Westminster 1674.

6/5 2002

En "tjurskallig" kungs "tjurskallige" kapten: ytterligare exempel från strykningens historia.

4/5 2002

En "tjurskallig" kungs "tjurskallige" kapten: Gustaf Psilander och hans instruktion i ett historiskt perspektiv. ( En början på en mer sammanhängande genomgång av vissa centrala frågor, närmast med anledning av artikeln om Psilander i Populär historia 3/2002)

29/4 2002

Avslutningen på referatet av Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender  av den 21/3 1698.

27/4 2002

Några kommentarer och förklaringar till nedanstående referat.

25/4 2002

Nyheter från vida världen: Ordinarie Stockholmiske Post-Tijender under Karl XII:s tid. Med ett ännu okommenterat referat av nr 12 från den 21 mars 1698.

24/4 2002

Den blygsamma uppdateringstakten på senaste tiden har sammanhängt med ett förväntat datorbyte. Detta har nu ägt rum och snar bättring utlovas härmed.

 

20/4 2002

Amiralitetskollegiums instruktion till Psilander med förhållningsorder om främmande fartyg skulle kräva strykning

 

17/4 2002

Karl XII:s inrikes- och utrikespolitik efter hemkomsten. Ett försök att genom nedslag i framför allt några länsstyrelsearkiv ge en bild av utvecklingen 1716-1718.

14/4 2002

Marcus Wernle (1663-1710) och hans tjänsteansökan.

10/4 2002

Uppdaterat diverse matrikelavsnitt med tjänstgöringsuppgifter för 1701.

7/4 2002

Det diplomatiska efterspelet till striden vid Orford Ness: några referat ur korrespondensen mellan Robert Harley och John Robinson.

3/4 2002

Några smärre kommentarer till Maigrets brev och till den anonyma berättelsen.

1/4 2002

Bengt Vilhelm Carlbergs berättelse om Karl XII:s död.

28/3 2002

Om Karl XII:s död: den anonyma berättelsen.

26/3 2002

Om Karl XII:s död: den franske ingenjörsofficeren Maigrets berättelse.

24/3 2002

Om de tre kända vittnesmålen om Karl XII:s död.

21/3 2002

Introduktion till ett avsnitt om Karl XII:s död och ett planerat återgivande av de kända vittnesmålen därom.

18/3 2002

Sista delen av förhandlingarna vid Amiralitetsrätten, inklusive domslutet.

14/3 2002

Kriget i Skåne 1709-10: rapporter om danska förberedelser och oro i Halland.

12/3 2002

Visingsborg brinner och en fältmarskalk besöker Gränna.

10/3 2002

Några kommentarer till arvprinsens brev i avsnittet om revolutionen efter Karl XII:s död.

Fastighetsägare i Karlskrona på Psilanders tid: den 1718 gjorda uppdelningen i 20 kvarter, deras namn och omfattning. 

8/3 2002

Något om revolutionen efter Karl XII:s död: tillfällighetsfynd i arkiven.

7/3 2002

En ny bok: "Karolinen Rehnskiöld, fältmarskalk" av Jan von Konow. Några smärre kommentarer till en välkommen biografi.

5/3 2002

Uppdaterat diverse matrikelavsnitt med uppgifter rörande sjötjänstgöring under operationerna mot Danmark 1700.

Kriget i Skåne 1709-10: ett brev om striden vid Hästveda.

 

2/3 2002

Uppdaterat diverse matrikelavsnitt, främst rörande de officerare som tjänstgjorde i 1:a eskadern under inledningen av det stora nordiska kriget.

28/2 2002

Vissa uppdateringar av matrikelavsnitten A, B och C.

26/2 2002

Ett fastighetsköp med Psilandersk anknytning.

24/2 2002

Ytterligare ett avsnitt ur Amiralitetsrättens protokoll.

22/2 2002

Ännu ett stycke ur Amiralitetsrättens protokoll: domstolens överväganden.

19/2 2002

En introduktion till ett förhoppningsvis så småningom omfångsrikt avsnitt: Fastighetsägare i Karlskrona på Psilanders tid.

17/2 2002

Psilander och riksdagen 1719: ett par detaljer ur sekreta utskottets protokoll.

12/2 2002

Slutklämmen på den gotländska delen av Psilanders skrivelser till Kungl. Maj:t.

9/2 2002

Ytterligare ett avsnitt ur förteckningen över landshövding Psilanders skrivelser till Kungl. Maj:t.

8/2 2002

Ytterligare ett stycke ur listan över landshövding Psilanders skrivelser till Kgl. Maj:t.

5/2 2002

Fortsättning på listan över landshövding Psilanders skrivelser till Kgl. Maj:t.

1/2 2002

Kriget i Skåne 1709-10: frågan om ett folkuppbåds samlande.

28/1 2002

Kriget i Skåne 1709-1710: den danska armén rycker österut. Flottan börjar bli hotad.

27/1 2002

Kriget i Skåne 1709-1710: ett och annat ur Kalmar länsstyrelses arkiv.

26/1 2002

Ytterligare ett stycke ur protokollet för 20/12 1705.

22/1 2002

Generalamiral Wachtmeisters skärskådande av Roserus v. Ackerns försvar: ur protokollet för 20/12 1705.

18/1 2002

Kapten Christer Boijes okända äktenskap: ett fynd i domböckerna.

16/1 2002

Motsvarande putsning av avsnitten T-Ö.

15/1 2002

Putsat på matrikelavsnitt N-S med hjälp av samma rulla. Samt lagt till en liten varning för okritisk användning av den första delen av v. Horns "Biografiska anteckningar..." på matrikelns indexsida.

13/1 2002

Motsvarande putsning av avsnitten E-M.

11/1 2002

Putsat på matrikelavsnitt A-D med hjälp av motsvarande rulla för 1699.

9/1 2002

Kompletterat resterande matrikelavsnitt ur samma rulla.

8/1 2002

Uppdaterat matrikelavsnitt A-H utifrån rullan över militärstaten 1698.

6/1 2002

Ytterligare ett stycke ur Amiralitetsrättens protokoll den 20/12 1705: oenighet om vattendjupet vid Skagen.

4/1 2002

Dödsdomen över Törnebuske och hans död.

2/1 2002

Kapten Olof Törnebuskes olyckliga äktenskap.

 

Äldre uppdateringar

 

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: februari 01, 2003.